Obsah

Materská škola

 

VITAJTE

Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11

tel. kontakt: 041/ 43 44 211 

 

 NOVÁ emailová adresa: mszakopcie@gmail.com     

škola

O NÁS

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie
O Vaše deti sa denne stará kolektív MŠ:


Riaditeľka školy: Martina Hažíková


Vedúca ŠJ: Mgr. Veronika Koteková


Učiteľky: Veronika Macášková
               Mgr. Iveta Hlušková


Prevádzkoví pracovníci:
Školníčka: Vilma Novanská

 

Materská škola sa v roku 2010 presťahovala do nových priestorov. Nachádza sa v miestnej časti Stred.
MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ak sú vytvorené podmienky aj deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu na požiadanie rodičov. MŠ je v prevádzke pre deti v pracovných dňoch od 6.30 do 16.00 hod. Deti získavajú potrebné vedomosti pod vedením 3 kvalifikovaných pedagógov.

 

VIAC INFO


Poplatky
Príspevok za MŠ na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s hmotným zabezpečením – 8 € mesačne (s platnosťou od 1.10. 2011)
strava – 1,13 € na deň

 

Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".

 

Prijímanie detí do MŠ:
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú dostanete v materskej škole alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky obce.

 

Miesto podávania žiadostí: MŠ Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie


Prijímame deti vo veku od troch rokov do šiestich rokov.

 

K zápisu je potrebné priniesť:
- vyplnenú žiadosť na prijatie do MŠ potvrdenú lekárom /záujemca si môže žiadosť spolu s lekárskym potvrdením stiahnuť na www.zakopcie.eu, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ/,
- žiadosť predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ spolu so svojim OP, kópiou preukazu poistenca, rodným listom dieťaťa,
- dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške pripojí vyjadrenie príslušného odborného lekára


Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. U prijatých detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.

 

Žiadosť o prijatie do materskej školy: TU

 

Uznané kredity MŠ Zákopčie: tu ku stiahnutiu

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania materskej školy za škol. rok 2015/2016 - TU

mšmšmšmšmšmš