Obsah

Späť

OZNAM o zápise detí do Materskej školy Zákopčie

Riaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 následovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 14. mája – do 25. mája 2018, v čase od 10:30 – do 12:00 hod.

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie

 

Podmiekny na prijatie:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov veku

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku - do 31. 08. príslušného kalendár. roka - predškoláci

  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorého zákonný zástupca do 25.mája 2018 predloží písomné Rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky

  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky) a ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť na: www.zakopcie.eu.

  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa

  • rodný list dieťaťa

  • zákonní zástupcovia si so sebou prinesú občiansky preukaz

  • ak sa do materskej školy prihlasuje dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018. Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu.

Prerokované na pedagogickej rade dňa: 26.03.2018

Prerokované so zriaďovateľom, Ing. Františkom Hažíkom dňa: 27.03.2018

 

V Zákopčí, 27.03.2018

                                                              

                                                                           Martina Hažíková

                                                                              riaditeľka MŠ

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

 

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 26. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť