Obsah

Späť

Výzva pre vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy

 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor

vyzýva občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem:

 

„Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný

 

  a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych 

      vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a 

      degradáciou,

  b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis

      neustanovuje inak,

  c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická     

     stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom 

     prostredí,

  d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.“

 

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkovukladaniu pokút zo strany OU Čadca, PLO.

 

 

                                                                              RNDr. Jaroslav Knapec, PhD.

                                                                                           vedúci odboru

Vyvesené: 11. 5. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť