Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru obce Zákopčie prenajať časť svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zákopčie v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Zákopčí č. 38/2017 zo dňa 14.9.2017 zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prenájmu je parcela C-KN 508/1 vo výmere 74 m2 , ktorý je zameraný GP č. 34/2017 zo dňa 16.06.2017 ako parc. č. 508/125 a 508/126 v k. ú. Zákopčie, ktorý je vo vlastníctve obce Zákopčie. Osobitný zreteľ odôvodňujeme tým, že pozemok slúži ako prístup k rodinnému domu p. Ladislava Strýčka.

 

 


Oznam zverejnený dňa 30.11.2017

 

 


                                           Ing. František Hažík

                                                 starosta obce

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť