Obsah

VZN obce

2018

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky

VZN_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu.pdf Stiahnuté: 20x | 21.03.2018

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN_o_eGovernmente.pdf Stiahnuté: 22x | 21.03.2018

Dodatok č. 5 k VZN č. 9/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach

Dodatok c. 5 k VZN c. 9_2009.pdf Stiahnuté: 16x | 21.03.2018

2017

Príloha č. 1 pre rok 2018 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škol. zariadení

priloha1_vyska_dotacie_2018.pdf Stiahnuté: 91x | 09.01.2018

Príloha č. 1 pre rok 2017 - dodatok č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škol. zariadení

priloha1_dodatok_vyska_dotacie_2017.pdf Stiahnuté: 85x | 09.01.2018

2016

Príloha č. 1 pre rok 2017 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škol. zariadení

vyska_dotacie_skol_zariadenia_2017.pdf Stiahnuté: 87x | 09.01.2018

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN_o_nakladani_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 93x | 09.01.2018

2015

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_vzn_odpady.pdf Stiahnuté: 25x | 14.12.2015

Príloha č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka

priloha_vzn_prevadzka_skola.pdf Stiahnuté: 22x | 14.12.2015

VZN č. 2/2015 o umiestňovanie volebných plagátov

vzn_umiestnovanie_plagatov.pdf Stiahnuté: 25x | 03.12.2015

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou.pdf Stiahnuté: 23x | 01.04.2015

2014

Dodatok č. 4 k VZN č. 9/2009

dodatok c. 4_vzn_9_2009.pdf Stiahnuté: 27x | 16.06.2014

Príloha k VZN č. 1/2014 - sadzobník poplatkov

priloha c._1_k_vzn1_2014.pdf Stiahnuté: 25x | 24.03.2014

Príloha k VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a škol. zariadenia

priloha_k_vzn_o_urceni_vysky_dotacie_pre_MS.pdf Stiahnuté: 24x | 07.01.2014

VZN č. 1/2014 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie

vzn c. 1_2014_o_poplatkoch_prac_ukonov.pdf Stiahnuté: 25x | 24.03.2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach držania psov na území obce Zákopčie

vzn_o_podmienkach_drzania_psov.pdf Stiahnuté: 22x | 24.03.2014

2013

Dodatok č.3 k VZN obce č. 9/2009 o výške príspevku v škol. zariadeniach

dodatok c. 3_vzn_c. 9_2009.pdf Stiahnuté: 24x | 07.10.2013

Dodatok k VZN o miestnych daniach

dodatok_k_vzn_miestne_dane.pdf Stiahnuté: 22x | 16.12.2013

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN_prevadzkovy_ poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 20x | 11.02.2013

VZN o dani z nehnuteľnosti 2013

vzn_o_dani_z_neh_2013.pdf Stiahnuté: 17x | 18.12.2012

Stránka