Obsah

Obec Zákopčie

Zákopčie StredZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1726
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

12.08.2020

erb obce Zákopčie

Pracovná ponuka - asistent učiteľa

Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu Asistent učiteľa.

Detail

12.08.2020

stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 27.8.2020

Vážený odberateľ, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 27.08.2020 07:30 do: 27.08.2020 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Detail

11.08.2020

Možnosť využitia sálového priestoru v obecnej budove v Zákopčí u Fľašíka

Možnosť využitia sálového priestoru v obecnej budove v Zákopčí u Fľašíka

Obec Zákopčie ponúka občanom a širokej verejnosti novo zrekonštruované priestory sály v obecnej budove u Fľašíka.

Detail

11.08.2020

nebezpečenstvo požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12.08.2020 od 06:00 hod. do odvolania

Detail

10.08.2020

zakopecká 20-tka 2020

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020

Obec Zákopčie po úspešnom skúšobnom ročníku opäť poriada beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2020. Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. septembra 2020 so štartom o 10.00 hod. v Zákopčí-Ústredí.

Detail

31.07.2020

osobnosť ŽSK

Nájdime osobnosť Žilinského kraja

Žilinský samosprávny kraj ocení významné osobnosti. Tipy na tohtoročných laureátov na najvyššie krajské ocenenie môže predkladať široká verejnosť do konca augusta do 31. augusta.

Detail

29.07.2020

erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e , ž e dňa 14. augusta 2020 (piatok) o 10:30 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.) sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov konať spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“.

Detail

22.07.2020

logo stredoslovenská distribučná

Oznámenie o prerušení distribúcie EE

Vážený odberateľ, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 12.08.2020 07:30 do: 12.08.2020 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre: ČOM 7214430 EIC 24ZSS7214430000E (Zákopčie, Zákopčie), ČOM 7214429 EIC 24ZSS7214429000C (Zákopčie, Zákopčie), ČOM 7214405 EIC 24ZSS72144050007 (Zákopčie, Zákopčie), ČOM 7214427 EIC 24ZSS7214427000M (Zákopčie, Zákopčie), ČOM 7214428 EIC 24ZSS7214428000H (Zákopčie, Zákopčie) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Detail

14.07.2020

koronavírus

Opakované usmernenia COVID-19

V snahe o elimináciu dôsledkov pandémie Vám dávame na vedomie usmernenia PhDr. Silvie Pekarčíkovej, MPH riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK k postupu pri COVID 19. Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú.

Detail

02.07.2020

logo slovenská pošta

Pošta Zákopčie - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

S účinnosťou od 1.7.2020 bude na Pošte Zákopčie realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce.

Detail

26.06.2020

erb obce Zákopčie

ÚVZ vydal opatrenie k podnikateľským prevádzkam s účinnosťou od 1.7.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorý sa týka hygienických opatrení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby.

Detail

25.06.2020

pes

Stratený pes

V časti obce u Kľukov sa našiel pes. Majiteľ môže kontaktovať pána, u ktorého je v opatere, na tel. č.: 0907438957.

Detail

25.06.2020

erb obce Zákopčie

K aktuálnej situácii v regióne úrad verejného zdravotníctva vydal nasledovné odporúčanie

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID -19, miestne príslušný regionálny hygienik RÚVZ Čadca rozhodne v čase mimoriadnej situácie nedoporučuje konanie hromadných podujatí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Detail

23.06.2020

erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ k hraniciam, doplnenie bezpečných štátov s účinnosťou od 20.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie k hraniciam resp. doplnil zoznam bezpečných štátov, opatrenie je účinné od 20. júna 2020.

Detail

23.06.2020

erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám s účinnosťou od 20. júna 2020

Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové Opatrenie č. OLP/5091/2020 a s účinnosťou od 20. júna 2020 vo vzťahu k prevádzkam a hygiene potravín.

Detail

15.06.2020

erb obce Zákopčie

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020, 00:00 hod.

Detail

10.06.2020

erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva k prevádzke zariadení účinné od 10.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách.

Detail

08.06.2020

erb obce Zákopčie

VÝZVA na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem: „Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

Detail

04.06.2020

erb obce Zákopčie

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 3.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia pre prevádzky s platnosťou od 03.06.2020.

Detail

01.06.2020

autobusová doprava

Špeciálny režim premávania autobusov od 01. júna 2020

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja budú spoje prímestskej dopravy v Žilinskom regióne od 01. júna 2020 (pondelok) premávať v špeciálnom režime. V rámci špeciálneho režimu budú pridané ďalšie spoje, ktoré zabezpečia najmä prepravu žiakov do materských škôl a základných škôl.

Detail