Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú

OZNÁMENIE o zmene výšky smerných čísel spotreby vody.

Oznamujeme Vám, že od 1.1.2014 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 209/2013 Z.z., ktorou sa upravuje (znižuje) výška smerných čísel spotreby vody (SČSV) tzv. paušálov.

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č.: 041/4333206, - 07, 0918 345 667, 0907 875 528.
 

Zber a spracovanie starých vozidiel

Spoločnosť ŽOS - EKO s.r.o. Vrútky najväčší a najspoľahlivejší spracovateľ starých vozidiel na Strednom Slovensku Vám oznamuje, že Vám ponúka bezplatnú službu týkajúcu sa odberu a ekologického spracovania autovraku.
Pričom majiteľ autovraku dostane na mieste doklad o prevzatí autovraku na odhlásenie z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Spoločnosť ŽOS – EKO si ho príde prevziať až k Vám do dvora. Táto spoločnosť zbiera a spracováva staré vozidlá všetkých značiek. Staré vozidlá môžu byť poškodené, havarované alebo nepojazdné.
Kontaktujte sa na Obecnom úrade v Zákopčí u pani Danici Kolosovej, t.č.: 041 43 44 139, kde Vám dajú bližšie informácie.
 

Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky).
• Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., zodpovedá za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku. Od HUP zodpovedá za OPZ vlastník nehnuteľnosti,    správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.

• Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

• Koncový odberateľ plynu je povinný udržiavať svoje OPZ v zodpovedajúcom technickom stave.

Ďalšie informácie...
 

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu

Čo je neoprávnený odber?
Ide o odber plynu:
• bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, alebo v rozpore s touto zmluvou,
• bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
• meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo na ktorom boli porušené overovacie, alebo montážne značky,
• ak odberateľ nedodrží svoje platobné podmienky určené zmluvou o dodávke plynu,
• keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k plynomeru.
Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?
• Neodborná manipulácia s plynomerom alebo plynovým zariadením môže viesť k ohrozeniu zdravia, života či majetku!
• Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený aj trest odňatia slobody.
• Neoprávnené odbery plynu odhaľuje profesionálne vyškolený tím pracovníkov a odberateľ musí následne uhradiť aj náklady spojené s odhalením tohto neoprávneného odberu.
• Neoprávnený odber je drahá záležitosť (až niekoľko tisíc eur).
• Kvôli neoprávnenému odberu vám môže byť prerušená dodávka plynu.
• Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu nesie odberateľ prípadne vlastník nehnuteľnosti, v ktorej k neoprávnenému odberu plynu dochádzalo. Skutočnosť, že plynomer je v niektorých prípadoch umiestnený na  miestach, ktoré môžu byť prístupné aj inej osobe ako odberateľovi, odberateľa zodpovednosti za škodu nezbavuje.
Ďalšie informácie...
 

Expozícia "Ako žili naši predkovia"

Obec Zákopčie pri príležitosti 355. výročia založenia obce (1661 - 2016) otvorila stálu expozíciu ľudovej kultúry "Ako žili naši predkovia".

V expozícii sú umiestnené predmety, ktoré v minulosti slúžili občanom obce.

Nachádza sa v budove Obecnej knižnice v Zákopčí.

Otváracie hodiny:
pondelok od 8:30 - 16:30 hod.,
streda, piatok od 7:30 - 15:30 hod.

 

Turistický pochod k rozhľadni Zákopčie

 

V sobotu 28.5.2016 mali deti možnosť využiť svoj voľný čas v prírode. Obec Zákopčie pripravila turistický pochod k rozhľadni Zákopčie s poznávaním okolitej prírody. Počas pochodu deti pozorovali rastliny, stromy, zvieratá, odpovedali na otázky. Po úspešnom zdolaní cieľa získali pamätný list, medailu, sladkosti. Potom sa posilnili špekačkami, ktoré si opiekli na ohni.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 7 z 11

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!