Obsah

Obecná knižnica v Zákopčí

Stred 678, 023 11 Zákopčie                          interér  
 
mobil: 0910 644 354
 
E-mail: obecna.kniznica@zakopcie.sk

knihovníčka: Silvia Kupková
 

Otváracie hodiny: 

pondelok     8:30 - 16:30 hod.
utorok          7:30 - 15:30 hod.
streda          7:30 - 15:30 hod.
štvrtok         nestránkový deň
piatok           7:30 - 15:30 hod.
 
obedňajšia prestávka 11:30 - 12:00 hod.
 
 
OZNÁMENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV KNIŽNICE:
 
Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica ZATVORENÁ od 19.8. do 23.8.2019.
 
Ďakujem za pochopenie.
 
 

Zápisné:

deti do 15 rokov   0,70 €
dôchodcovia        0,70 €
ostatní dospelí     1,40 €

 

Žiadame všetkých čitateľov, ktorí dlhodobo nevracajú knihy a nemajú zaplatený poplatok za kalendárny rok 2018, aby tak urobili čo najskôr.

 

Na zastávke u Fľašíka - pod hodinami sa našla kniha s CD-čkami. Vyzdvihnúť si ju môžete k obecnej knižnici.

 

Knižnica poskytuje základné knižnično - informačné služby obyvateľom obce. Buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu. Organizuje a uskutočňuje kultúrno - vzdelávacie aktivity. Knižničný fond sa neustále dopĺňa a obnovuje.

Stav knižničného fondu v Obecnej knižnici v Zákopčí k 31.12.2018 je 13 834, z toho odborná literatúra pre dospelých 3 379, krásna literatúra pre dospelých 5 464, odborná literatúra pre deti a mládež 733 a krásna literatúra pre deti a mládež 4 258.

 

knižnicainteriérinteriérinteriérdetský kútikpočítačový kútik

 

Slávnostné otvorenie knižnice.

 

otvorenie knižniceotvorenie knižniceotvorenie knižniceotvorenie knižniceotvorenie knižnice

 

 

 

Ochrana osobných údajov čitateľov a používateľov knižničných služieb.

 

Vážení a používatelia používatelia knižničných služieb Obecnej knižnice v Zákopčí, rešpektujeme Vaše súkromie a ochranu osobných údajov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za nasledujúcich podmienok:

Prevádzkovateľ, ktorým je Obec Zákopčie, má pre Obecnú knižnicu v Zákopčí poverenú osobu, ktorá je zodpovedná za spracovanie a ochranu osobných údajov čitateľov a používateľov knižnično-informačných služieb. Touto poverenou osobou je knihovníčka Obecnej knižnice Silvia Kupková, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME A PREČO?

Keď podávate prihlášku čitateľa a používateľa knižnično-informačných služieb, v zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) ste povinný/á pre účely poskytovania knižnično-informačných služieb poskytnúť nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko, adresa a číslo dokladu totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, keďže vyplýva priamo zo zákona o knižniciach. Ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť vzniku vašej registrácie ako čitateľa a používateľa knižnično-informačných služieb.

 

AKÝM SPÔSOBOM A AKO DLHO BUDEME VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii používateľov knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom v prihláške. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s Knižničným poriadkom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať a využívať osobné údaje po dobu trvania registrácie a 1 rok (jeden rok) po jej skončení.

 

KTO BUDE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverený zamestnanec, ktorým je knihovník. K vašim osobným údajom nebudú mať prístup tretie strany.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Informujeme Vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone:

  1. Právo na prístup k vlastným osobným údajom a právo na poskytnutie kópie vlastných osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

  2. Právo na opravu, aby sa zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme Vás, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  3. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.

  4. Právo na obmedzenie spracúvania, o ktoré ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať niektoré Vaše osobné údaje.

  5. Právo na prenosnosť údajov.

  6. Právo namietať voči spracúvaniu údajov.

  7. Právo podať sťažnosť Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu na Obecný úrad v Zákopčí, Stred 824, 023 11 Zákopčie.

 

V Zákopčí dňa 21.8.2018

 

 

 

                                                                                        Ing. František Hažík

                                                                                              starosta obce

 

Ochrana osobných údajov používateľov


 

Obecná knižnica v Zákopčí ukončila projekt:

„Skvalitnenie a modernizácia uloženia knižničného fondu".

Knižnica sa v roku 2017 zapojila do grantovej výzvy Fondu na podporu umenia.

Projekt bol úspešný a vďaka finančnej podpore boli do knižnice zakúpené nové regále pre detské oddelenie a oddelenie pre dospelých. Zámerom projektu bola modernizácia knižničného fondu, ako i skvalitnenie knižnično-informačných služieb obyvateľom obce a posun knižnice na kvalitatívne vyššiu úroveň. Veríme, že modernizácia knižnice sa pozitívne odzrkadlí v spokojnosti čitateľov a návštevníkov knižnice a staro-nové priestory prilákajú aj nových používateľov.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

logoplagatregále

 

DETSKÝ KÚTIK V KNIŽNICI.

Vďaka úspešnému projektu s názvom "Knižnica - múdra a verná priateľka detí" získala obec Zákopčie finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej výške 1 500 Eur na zakúpenie nábytku do detského kútika v obecnej knižnici pre najmenších čitateľov. Hravé, moderné vybavenie kútika je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie pre tematické podujatia určené najmenším návštevníkom knižnice.                                                                                                

Vybavenie detského kútika bolo zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia.

logo

detsky kutikdetsky kutikdetsky kutikdetsky kutikdetsky kutik

 

STÁLA EXPOZÍCIA V OBECNEJ KNIŽNICI.

Obec Zákopčie pri príležitosti 355. výročia založenia obce (1661 - 2016) otvorila stálu výstavu ľudovej kultúry "Ako žili naši predkovia".

V expozícii sú umiestnené predmety, ktoré v minulosti slúžili občanom obce.

Otváracie hodiny:
pondelok od 8:30 - 16:30 hod.,
utorok, streda, piatok od 7:30 - 15:30 hod.

 expozíciaexpozíciaexpozícia expoziciaexpozicia

                             expoziciaexpoziciaexpozicia

 

knihy

NOVÉ KNIHY 

Oddelenie literatúry pre dospelých:

1. Silva Daniel: Dom špiónov - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2017

2. Pronská Jana: Zradená ľúbosť - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2017

3. Pronská Jana: Kumánska princezná - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2017

4. Pronská Jana: Diablova zajatkyňa - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2018

5. Gillerová Katarína: Ráno neplačem - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2017

6. Fartelová Marta: Odíď z mojich snov - Bratislava: Motýľ, 2017

7. Hamzová Mária: Podvedená láska - Bratislava: Motýľ, 2017

8. Keleová - Vasilková Táňa: PriateľkyBratislava: Ikar, 2017

9. Macháčová Adriana: Milujem tvoje lži - Bratislava: Ikar, 2018

10. Pawlowská Halina: Zúfalé ženy robia zúfalé veci - Bratislava: Motto, 2018

11. Elias Elil: Zdochnuté srdceBratislava: Ikar, 2009

12. Haratík Vlado: MUDr. LáskaBratislava: Slovenský spisovateľ, 2004

13. Jeffriesová Sabrina: Zvedený záletník - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2018

14. Feather Jane: Nevestou proti svojej vôli - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2015

15. Brown Dan: PôvodBratislava: Ikar, 2018

16. Brown Dan: Bod klamu - Bratislava: Ikar, 2013

17. Thomas Angie: Hnev, čo si zasial - Bratislava: CooBoo, Albatros Media Slovakia, 2018

18. Martin - Lugand Agnes: Tá hudba mi stále znie v hlave - Bratislava: Motto, 2018

19. Hutchison Dot: Záhrada motýľov - Bratislava: XYZ, Albatros Media Slovakia, 2018

20. Hesse Monica: Dievča v modrom plášti - Bratislava: Fragment, 2018

21. Balogh Mary: Pavučina lásky - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2008

22. Balogh Mary: Krásna dedička - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2018

23. Hutchison Dot: Májové ruže - Bratislava: XYZ, Albatros Media Slovakia, 2018

24. Archer Jeffrey: Len čas ukáže - Bratislava: Motýľ, 2015

25. Archer Jeffrey: Hriechy otca - Bratislava: Motýľ, 2015

26. Grosman Sven: Klub nesmrteľných - Bratislava: Slovart, 2003, 2014

27. Tekelyová Emma: Ženy, nebláznite! - Bratislava: Ikar, 2009

28. Tekelyová Emma: Byť ženou je úžasné - Bratislava: Ikar, 1998

29. Wood Bari: Mŕtvy pohľad - Bratislava: Ikar, 1994

30. Cook Robin, Clark Higgins Mary, Francis Dick, Spencer La Vyrle: Toxín, Mesačný svit ti 

      pristane, Horúce chvíle, Prísľub lásky - Bratislava: Reader´s Digest Výber, 1999

31. Frederick Forsyth: Fantóm Manhattanu - Bratislava: Ikar, 1999

32. Sabrina Jeffries: Vojvodova túžba - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2017

33. Jasinda Wilderová: Strácame sa v sebe - Bratislava: Ikar, 2015

34. Mária Ďuranová: Tajomstvá troch žien - Praha: Brána, 2017

35. Lisa Kleypasová: Nemilosrdný magnát 2. - Bratislava: Ikar, 2017

36. Jana Pronská: Srdcom a mečom - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2017

37. Ladislav Paštrnák. Na cudzích frontoch - Artpress, 2018

 

Oddelenie literatúry pre deti:

1. Hu Barbora: Jogovky - rozprávky a cvičenia pre malých jogínov - Bratislava: Albatros

    Media Slovakia, 2018

2. Najkrajšie z najkrajších - Žilina: Georg, 2018

3. Brunelle Lynn: Ako táboriť: Sprievodca prírodou - Bratislava: Slovart, 2010

4. Brahmachari Sita: Artičokové srdcia - Bratislva: Slovart, 2013

5. Rennison Louise: Búrlivé pančušky - Bratislava: Slovart, 2014

6. Rennison Louise: Skrotenie zlej pančušky - Bratislava: Slovart, 2015

7. Rennison Louise: Sen noci pančuškovej - Bratislava: Slovart, 2014

8. Cesta okolo sveta - Bratislava: Slovart, 2014

9. Žáček Jiří: Čarodejné rozprávky - Bratislava: Slovart, 2013

10. Clark Lisa: Dokonale krásna - Bratislava: Slovart, 2011

11. Sugg Zoe: Girl Online: Láska blogerská - Bratislava: Slovart, 2015

12. Simon Francesca: Grázlik Gabo a Žravá Žofia - Bratislava: Slovart, 2015

13. Bull Jane: Hladko obratko - Bratislava: Slovart, 2013

14. Harrison Cora: Jane Austenová bola moja najlepšia kamoška - Bratislava: Slovart, 2014

15. Brahmachari Sita: Jazmínové nebo - Bratislava: Slovart, 2014

16. Winston Robert: Je evolúcia revolúcia? - Bratislava: Slovart, 2012

17. Nagyová-Džerengová Petra: Klára a iglu - Bratislava: Slovart, 2013

18. Nagyová-Džerengová Petra: Klára a Tity - Bratislava: Slovart, 2014

19. Sparkes Ali: Špump: Kobylky na úteku - Bratislava: Slovart, 2015

20. Sparkes Ali: Špump: Otravné muchy - Bratislava: Slovart, 2015

21. Sparkes Ali: Špump: Splašené pavúky - Bratislava: Slovart, 2014

22. Howell Laura: Objavuj kvety - Bratislava: Slovart, 2008

23. Gregušová Andrea: Marína a povaľači - Bratislava: Slovart, 2014

24. Futová Gabriela: Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej - Bratislava: Slovart, 2015 

25. Kespert Deborah: Objavitelia: Najodvážnejšie výpravy všetkých čias - Bratislava:  

      Slovart, 2013

26. Žáček Jiří: Ostrovtipné rozprávy - Bratislava: Slovart, 2014

27. Šrut Pavel: Párožrúti - Bratislava: Slovart, 2015

28. Jobus Braňo: Plajko- Bratislava: Slovart, 2015

29. Child Lauren: Pozri sa mi do očí - Bratislava: Slovart, 2013

30. Filipek Lubomir: Matyskove dobrodružsrvá - Havířov: Manager, 2017

31. Elliot Rachel: Luskáčik - Bratislava: Svojtka & Co, 2016

32. Frith Alex: Pozri sa ako fungujú počítače - Bratislava: Svojtka & Co, 2016

33. Nižňanský Štefan: Záhorácki permoníci - Martin: Matica slovenská, 2017

34. Daniela Nováková: Emka a lesné zvieratká - Vrútky: Advent Orion, 2016

35. Jerry D. Thomas: Detektív Zack - Záhada potopy - Vrútky: Advent Orion, 2013

36. Elaine Graham - Kennedy: Dinosaury - Kde sa vzali - Vrútky: Advent Orion, 2010

37. Ľubana Holeštiaková: Dračie pestvá a iné čarodejstvá - Čadca: VZLET, 2018