Obsah

Ocenenie „Knihovnícky počin 2019“

Dňa 23. júla 2020 sa v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja konalo slávnostné pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc regiónu Kysúc, na ktorom bola zhodnotená činnosť verejných knižníc za rok 2019. Osobitosťou tohtoročného spoločného pracovného rokovania bolo odovzdávanie ocenenia „Knihovnícky počin 2019“ knižniciam a knihovníkom verejných knižníc v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci ako regionálnej knižnice pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v rôznych kategóriách.

Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi sa udeľoval na základe hodnotenia viacerých kritérií: nárast počtu používateľov a čitateľov oproti predchádzajúcemu roku, priemerná návštevnosť, počet registrovaných používateľov počas hodnoteného roka a počet registrovaných používateľov z obyvateľov miesta pôsobenia knižnice. Po dosiahnutí skvelých výsledkov bolo ocenenie udelené aj p. Silvii Kupkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Zákopčí.

Ďalšie kategórie, v ktorej získala knihovníčka ocenenie:

Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú akvizičnú činnosť knižnice: kvalitná akvizičná práca knihovníka v rokoch 2017, 2018, 2019 v oblastiach zabezpečovanie finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu od zriaďovateľa knižnice, dotácií z Fondu na podporu umenia, zabezpečenia pravidelného nákupu kníh a periodík pre obyvateľov mesta, obce s prihliadnutím aj na plnenie celoslovenských ukazovateľov v počte prírastkov kúpou na 1 obyvateľa a počtu odoberaných periodík na počet obyvateľov.

Knihovnícky počin 2019 za inšpiratívne nápady v knihovníckej práci: inšpiratívne nápady knihovníkov, ktoré skvalitnili prácu knižnice, spropagovali knižnicu a jej činnosť v komunite, v obci, v meste.

Ocenenie Knihovnícky počin plánuje udeľovať Kysucká knižnica v Čadci každoročne ako prejav uznania dosahovaných výsledkov v práci obecných a mestských knižníc v regióne Kysuce, ale aj ako motiváciu na skvalitnenie odbornej knihovníckej činnosti.