Obsah

Materská škola

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

POZOR! Zmena telefónneho čísla!

Tel.: 0910 271 159 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

Budova materskej školy

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie.   

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 56

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 3

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúci školskej jedálne: Peter Čišecký

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v MŠ za škol. rok 2019/2020 (782.03 kB)
 

                                                          Zápis detí do MŠ.

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č.888, 023 11 Zákopčie.

Spôsob podávania žiadostí: elektronickou formou na mszakopcie@gmail.com, prípadne

osobne v čase od 10:00 – do 12:00 hod. v MŠ Zákopčie č. 888.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (15.92 kB)

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (15.04 kB)

Podmienky prijatia do MŠ (16.51 kB)

 

Trieda č. 1 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 22

Triedne učiteľky: Renáta Hajduková 

                           Mgr. Veronika Jurišová

Trieda č. 2 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Triedne učiteľky:  Veronika Macášková 

                            Mgr. Iveta Hlušková 

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Triedne učiteľky: Aneta Kajsová

                           Bc. Michaela Stanová

Pedagogický asistent: Alžbeta Kajánková
 

Rada školy pre školský rok 2020/2021:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Ing. Ivona Franeková - delegovaný zástupca obce

Ľubomíra Linetová - delegovaný zástupca obce

Mgr. Lucia Cabúková - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

  • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
  • obed: 11:30 - 12:30 hod.
  • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0056 0102 5003 /správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

prístavba škôlkyTrieda - slniečkaTrieda - žabkynové priestory MŠTrieda - lienkynové priestorynové šatnerozšírené priestory v MŠrozšírené priestory nové WC