Obsah

Materská škola

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

Tel.: 041/ 43 44 211 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

Budova materskej školy

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie

predškoláci_žabky

HRY A AKTIVITY, KTORÉ SA MÔŽU ZAHRAŤ PREDŠKOLÁCI

KLIKNITE:

1. Téma VTÁKY: TU

2. Téma VEĽKÁ NOC: TU

3. Téma ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA: TU

4. Téma JARNÉ KVETY: TU

5. Téma MAMA: TU

6. Téma VŠADE ČÍHA NEBEZPEČENSTVO: TU

7. Téma HMYZ: TU

8. Téma ŽIVOT VO VODE A PRI POTOKU: TU

OZNAM o Obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy.

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ - obce Zákopčie OBNOVUJEME výchovno- vzdelávací proces materskej školy od 1. júna 2020 v upravenom režime:

- Prevádzka materskej školy bude od 6:30 – 15:30 hod.
- Výchovno - vzdelávacia činnosť NAHLÁSENÝCH DETÍ sa bude realizovať v 2 triedach – s maximálnym počtom 15 detí v skupine.
- Zadelenie detí do tried je striktné a počas mesiaca jún sa nebude meniť.
- Vstup do materskej školy bude možný len s rúškom a je potrebné dezinfikovať si ruky.
- Po vykonaní zdravotného filtra a premeraní telesnej teploty si rúško deti môžu zložiť a ponechajú ho v skrinke (je potrebné, aby každé dieťa malo náhradné rúško).

Povinnosti zákonného zástupcu:

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – tlačivo poskytne materská škola.
- Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA
- Nenosí hračky ani pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Aj napriek týmto nevyhnutným opatreniam sa veľmi tešíme, že sa opäť uvidíme.


 

                      OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MŠ Zákopčie č. 888

Riaditeľka MŠ Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí pre školský rok 2020/2021nasledovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 30. apríla do 31. mája 2020, elektronickou formou.

Spôsob podania žiadosti:

 • žiadosť na prijatie do MŠ si môže záujemca stiahnuť na: TU

 • vyplnenú žiadosť zašle poštou na adresu: Materská škola Zákopčie č.888, 023 11;

 • alebo elektronicky na:mszakopcie@gmail.com .

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka – predškoláci;

 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorého zákonný zástupca do 31. mája 2020 predloží písomné Rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky a

 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude pri zápise vyžadovať. Ak do času vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa pri zápise vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Potrebné dokumenty, ktoré treba dodatočne doložiť /po skončení karantény/:

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;/tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na: TU

 • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;

 • kópiu rodného listu dieťaťa;

 • zákonný zástupca dieťaťa si so sebou prinesie občiansky preukaz.

 

V Zákopčí, 08.04.2020                                              

                                                                                   Ján Slaninák

                                                                                   starosta obce

                                                                                                             

Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci na Linke podpory VÚDPaP-u

V súvislosti s ochorením COVID-19 a núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.
     Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením.
     „Je na nás - dospelých, aby sme informácie o koronavíruse vysvetľovali primerane veku dieťaťa. Treba s ním hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu urobiť preto, aby sme vírus nedostali. Rozhovor treba končiť vždy pozitívne, s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi nami vždy boli aj budú a my sa proti nim dokážeme chrániť. Na záver každého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či je pokojnejšie, či dostalo odpovede na všetky svoje otázky,“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vďaka spoločnosti Telekom spustil aj bezplatnú Zelenú VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00)

Telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

Email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
 

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 49

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 2

Počet tried s poldennou výchovou a vzdelávaním: 1

Poverená riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúca školskej jedálne: Terézia Paštrnáková

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka
 

Trieda č. 1 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 21

Vyučujúce: Bc. Martina Miklášová /triedna učiteľka/

                        Veronika Marčanová /učiteľka/

Trieda č. 2 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Vyučujúce: Veronika Macášková /triedna učiteľka/
                   Mgr. Iveta Hlušková /učiteľka/

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 11

Vyučujúca: Mgr. Veronika Šimurdová /triedna učiteľka/

logo NŠClogo

Európsky týždeň športu - Poďakovanie

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
V rámci súťaže "Poskladaj kravičku", ktorú organizoval Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, naša MŠ vyhrala 3. hlavnú cenu v kategórii najviac hlasov u kolektívov s počtom hlasov 5155 /pri fotke našej kravičky Milenky hlasovala na webovej stránke široká verejnosť/. Súťaž prebiehala od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 v online prostredí webovej stránky https://adoptujkravicku.sk/. Cieľom projektu je podpora spotreby slovenských mliečnych výrobkov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám. Výhrou je balík slovenských mliečnych výrobkov pre kolektív detí našej materskej školy.
Súťažný obrázok

Rada školy pre školský rok 2019/2020:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Milan Franek - delegovaný zástupca obce

Zuzana Hlušková - zástupca za rodičov

Ing. Ivana Saksonová - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

 • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
 • obed: 11:30 - 12:30 hod.
 • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0056 0102 5003 /správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

prístavba škôlkyTrieda - slniečkaTrieda - žabkynové priestory MŠTrieda - lienkynové priestorynové šatnerozšírené priestory v MŠrozšírené priestory nové WC