Obsah

Materská škola

 

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

Tel.: 041/ 43 44 211 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

škola

 

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie
 

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:00 hod.

Celkový počet detí: 40

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaní: 2


Riaditeľka školy: Martina Hažíková


Vedúca školskej jedálne: Terézia Paštrnáková

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka a pomocná kuchárka


POZVÁNKA NA BESIEDKU

Vážení rodičia, milí otcovia a mamy,

srdečne Vás pozývame

10. mája 2019 o 15:00 hod.

da našej materskej školy

na slávnostnú besiedku pri príležitosti

"DŇA RODINY".

Pozvánka na Deň rodiny v MŠ

 

Trieda č. 1 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 22

Vyučujúce: Veronika Macášková /triedna učiteľka/
                  Martina Hažíková, riaditeľka MŠ


Trieda č. 2 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 18

Vyučujúce: Bc. Martina Miklášová /triedna učiteľka/

                  Mgr. Iveta Hlušková, učiteľka

 

Rada školy pre školský rok 2018/2019:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Milan Franek - delegovaný zástupca obce

Zuzana Hlušková - zástupca za rodičov

Ing. Anna Magátová - zástupca za rodičov

 

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

 • desiata: 8:30 - 9:00 hod.
 • obed: 11:30 - 12:30 hod.
 • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

 

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je od 10.10.2018 zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009 dodatok č. 6 povinný prispieť sumou 12 Eur mesačne na jedno dieťa.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".

  
                                                      Zápis detí do MŠ

Riaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 nasledovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 30. apríla – do 10. mája 2019, v čase od 10:30 – do 12:00 hod..
Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie.
 

Podmienky na prijatie:
 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku - do 31. 08. príslušného kalendár. roka - predškoláci

 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorého zákonný zástupca do 31. mája 2019 predloží písomné Rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky a

 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky) a ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

K zápisu je potrebné priniesť:

 • písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy - TU

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. - TU

Tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť na: www.zakopcie.sk

 • kópiu preukazu poistenca dieťaťa

 • kópiu rodného listu dieťaťa

 • zákonní zástupcovia si so sebou prinesú občiansky preukaz

 • ak sa do materskej školy prihlasuje dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Uvítame ak sa zápisu zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2019. Žiadam zákonných zástupcov, aby dodržali termín zápisu.

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa: 11.03.2019

Prerokované so zriaďovateľom, Jánom Slaninákom dňa: 11.03.2019

 

V Zákopčí, 11.03.2019

                      

                                                                              Martina Hažíková

                                                                                 riaditeľka MŠ

 

 

 

Uznané kredity MŠ Zákopčie: tu ku stiahnutiu

 

 

mšmš