Obsah

Materská škola

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

Tel.: 041/ 43 44 211 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

Budova materskej školy

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 49

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 2

Počet tried s poldennou výchovou a vzdelávaním: 1

Poverená riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúca školskej jedálne: Terézia Paštrnáková

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka
 

Trieda č. 1 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 21

Vyučujúce: Bc. Martina Miklášová /triedna učiteľka/

                        Veronika Marčanová /učiteľka/

Trieda č. 2 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Vyučujúce: Veronika Macášková /triedna učiteľka/
                   Mgr. Iveta Hlušková /učiteľka/

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 11

Vyučujúca: Mgr. Veronika Šimurdová /triedna učiteľka/

logo NŠClogo

Európsky týždeň športu - Poďakovanie

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
V rámci súťaže "Poskladaj kravičku", ktorú organizoval Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, naša MŠ vyhrala 3. hlavnú cenu v kategórii najviac hlasov u kolektívov s počtom hlasov 5155 /pri fotke našej kravičky Milenky hlasovala na webovej stránke široká verejnosť/. Súťaž prebiehala od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 v online prostredí webovej stránky https://adoptujkravicku.sk/. Cieľom projektu je podpora spotreby slovenských mliečnych výrobkov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám. Výhrou je balík slovenských mliečnych výrobkov pre kolektív detí našej materskej školy.
Súťažný obrázok

Rada školy pre školský rok 2018/2019:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Milan Franek - delegovaný zástupca obce

Zuzana Hlušková - zástupca za rodičov

Ing. Ivana Saksonová - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

  • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
  • obed: 11:30 - 12:30 hod.
  • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0056 0102 5003 /správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

prístavba škôlkyTrieda - slniečkaTrieda - žabkynové priestory MŠTrieda - lienkynové priestorynové šatnerozšírené priestory v MŠrozšírené priestory nové WC