Obsah

Materská škola

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

POZOR! Zmena telefónneho čísla!

Tel.: 0910 271 159 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

Budova materskej školy

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie.   

 

OZNAM O ZÁPISE DETÍ

DO MATERSKEJ ŠKOLY ZÁKOPČIE č.888

Riaditeľka MŠ Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 nasledovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 03. mája do 07. mája 2021.

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č.888, 023 11 Zákopčie.

Spôsob podávania žiadostí: elektronickou formou na mszakopcie@gmail.com, prípadne

osobne v čase od 10.00 – do 12.00 hod. v MŠ Zákopčie č. 888.

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka – predškoláci/;

  • ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania /ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť/.

K zápisu je potrebné priniesť:

/tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na:www.zakopcie.sk/;

  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;

  • kópiu rodného listu dieťaťa;

  • zákonný zástupca dieťaťa si so sebou prinesie občiansky preukaz;

Ak sa do materskej školy prihlasuje dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. 

 

Prerokované na pedagogickej rade, dňa: 09.04.2021

Prerokované so zriaďovateľom p. Jánom Slaninákom, dňa: 09.04.2021

 

V Zákopčí, 09.04.2021                                               

 Mgr. Iveta Hlušková

                                                                                                              riaditeľka MŠ

 

                                                               

                             AKTIVITY PRE PREDŠKOLÁKOV - Veľká noc: TU

                             AKTIVITY PRE PREDŠKOLÁKOV - Zvieratká v zime: TU

predškoláci - žabkyAKTIVITY PRE PREDŠKOLÁKOV - Doprava a jej značky: TU

Obnovenie prevádzky materskej školy

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 55

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 2

Počet tried s poldennou výchovou a vzdelávaním: 1

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúci školskej jedálne: Peter Čišecký

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v MŠ za škol. rok 2019/2020 (782.03 kB)
 

Trieda č. 1 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 21

Vyučujúce:  Renáta Hajduková /triedna učiteľka/

                    Bc. Michaela Stanová /učiteľka/

Trieda č. 2 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 16

Vyučujúce: Veronika Macášková /triedna učiteľka/
                   Mgr. Iveta Hlušková /riaditeľka MŠ/

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 18

Vyučujúca: Mgr. Veronika Šimurdová /triedna učiteľka/

Pedagogický asistent: Aneta Kajsová
 

Rada školy pre školský rok 2020/2021:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Ing. Ivona Franeková - delegovaný zástupca obce

Ľubomíra Linetová - delegovaný zástupca obce

Mgr. Lucia Cabúková - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

  • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
  • obed: 11:30 - 12:30 hod.
  • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0056 0102 5003 /správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

prístavba škôlkyTrieda - slniečkaTrieda - žabkynové priestory MŠTrieda - lienkynové priestorynové šatnerozšírené priestory v MŠrozšírené priestory nové WC