Obsah

Materská škola

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

Tel.: 041/ 43 44 211 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

Budova materskej školy

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie.

OZNAM o Obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy.

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ - obce Zákopčie OBNOVUJEME výchovno- vzdelávací proces materskej školy od 1. júna 2020 v upravenom režime:

- Prevádzka materskej školy bude od 6:30 – 15:30 hod.
- Výchovno - vzdelávacia činnosť NAHLÁSENÝCH DETÍ sa bude realizovať v 2 triedach – s maximálnym počtom 15 detí v skupine.
- Zadelenie detí do tried je striktné a počas mesiaca jún sa nebude meniť.
- Vstup do materskej školy bude možný len s rúškom a je potrebné dezinfikovať si ruky.
- Po vykonaní zdravotného filtra a premeraní telesnej teploty si rúško deti môžu zložiť a ponechajú ho v skrinke (je potrebné, aby každé dieťa malo náhradné rúško).

Povinnosti zákonného zástupcu:

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – tlačivo poskytne materská škola.
- Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy denne podpisuje PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA
- Nenosí hračky ani pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Aj napriek týmto nevyhnutným opatreniam sa veľmi tešíme, že sa opäť uvidíme.

Od 15.06.2020 zostáva prevádzka materskej školy pre prihlásené deti v čase od 06.30 do 15.30 hod.
 

                      OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MŠ Zákopčie č. 888

Riaditeľka MŠ Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí pre školský rok 2020/2021nasledovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 30. apríla do 31. mája 2020, elektronickou formou.

Spôsob podania žiadosti:

 • žiadosť na prijatie do MŠ si môže záujemca stiahnuť na: TU

 • vyplnenú žiadosť zašle poštou na adresu: Materská škola Zákopčie č.888, 023 11;

 • alebo elektronicky na:mszakopcie@gmail.com .

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka – predškoláci;

 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorého zákonný zástupca do 31. mája 2020 predloží písomné Rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky a

 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude pri zápise vyžadovať. Ak do času vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa pri zápise vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Potrebné dokumenty, ktoré treba dodatočne doložiť /po skončení karantény/:

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;/tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na: TU

 • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;

 • kópiu rodného listu dieťaťa;

 • zákonný zástupca dieťaťa si so sebou prinesie občiansky preukaz.

 

V Zákopčí, 08.04.2020                                              

                                                                                   Ján Slaninák

                                                                                   starosta obce

                                                                                                             

Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci na Linke podpory VÚDPaP-u

V súvislosti s ochorením COVID-19 a núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.
     Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením.
     „Je na nás - dospelých, aby sme informácie o koronavíruse vysvetľovali primerane veku dieťaťa. Treba s ním hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu urobiť preto, aby sme vírus nedostali. Rozhovor treba končiť vždy pozitívne, s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi nami vždy boli aj budú a my sa proti nim dokážeme chrániť. Na záver každého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či je pokojnejšie, či dostalo odpovede na všetky svoje otázky,“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vďaka spoločnosti Telekom spustil aj bezplatnú Zelenú VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00)

Telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

Email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
 

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 49

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 2

Počet tried s poldennou výchovou a vzdelávaním: 1

Poverená riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúca školskej jedálne: Terézia Paštrnáková

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka
 

Trieda č. 1 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 21

Vyučujúce: Bc. Martina Miklášová /triedna učiteľka/

                        Veronika Marčanová /učiteľka/

Trieda č. 2 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Vyučujúce: Veronika Macášková /triedna učiteľka/
                   Mgr. Iveta Hlušková /učiteľka/

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 11

Vyučujúca: Mgr. Veronika Šimurdová /triedna učiteľka/

logo NŠClogo

Európsky týždeň športu - Poďakovanie

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
V rámci súťaže "Poskladaj kravičku", ktorú organizoval Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, naša MŠ vyhrala 3. hlavnú cenu v kategórii najviac hlasov u kolektívov s počtom hlasov 5155 /pri fotke našej kravičky Milenky hlasovala na webovej stránke široká verejnosť/. Súťaž prebiehala od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 v online prostredí webovej stránky https://adoptujkravicku.sk/. Cieľom projektu je podpora spotreby slovenských mliečnych výrobkov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám. Výhrou je balík slovenských mliečnych výrobkov pre kolektív detí našej materskej školy.
Súťažný obrázok

Rada školy pre školský rok 2020/2021:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Ing. Ivona Franeková - delegovaný zástupca obce

Ľubomíra Linetová - delegovaný zástupca obce

Mgr. Lucia Cabúková - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

 • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
 • obed: 11:30 - 12:30 hod.
 • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0056 0102 5003 /správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

prístavba škôlkyTrieda - slniečkaTrieda - žabkynové priestory MŠTrieda - lienkynové priestorynové šatnerozšírené priestory v MŠrozšírené priestory nové WC