Obsah

Materská škola

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

POZOR! Zmena telefónneho čísla!

Tel.: 0910 271 159 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

Budova materskej školy

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie.   

 

OZNAM

Materská škola Zákopčie č. 888, v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 08.01.2021 a po prerokovaní so zriaďovateľom, bude od pondelka 18.01.2021naďalej sprístupnenálen pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Deti, ktoré navštevovali MŠ od 11.01. do 15.01.2021 budú pokračovať vo výchovno – vzdelávacom procese. Zákonní zástupcovia, ktorým sa zmenila povaha práce a nemôžu pracovať z domu /obaja/ a spĺňajú podmienky podľa rozhodnutia ministra školstva, môžu svoje dieťa na obdobie od 18.01. do 22.01.2021 prihlásiť na t. č. 0910 271159.

Bežná prevádzka materskej školy sa predpokladá od pondelka 25.01.2021.

Obnovenie prevádzky materskej školy

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 55

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 2

Počet tried s poldennou výchovou a vzdelávaním: 1

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúci školskej jedálne: Peter Čišecký

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka
 

Trieda č. 1 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 21

Vyučujúce:  Renáta Hajduková /triedna učiteľka/

                    Bc. Michaela Stanová /učiteľka/

Trieda č. 2 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 16

Vyučujúce: Veronika Macášková /triedna učiteľka/
                   Mgr. Iveta Hlušková /riaditeľka MŠ/

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 18

Vyučujúca: Mgr. Veronika Šimurdová /triedna učiteľka/

Pedagogický asistent: Aneta Kajsová
 

Rada školy pre školský rok 2020/2021:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Ing. Ivona Franeková - delegovaný zástupca obce

Ľubomíra Linetová - delegovaný zástupca obce

Mgr. Lucia Cabúková - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

  • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
  • obed: 11:30 - 12:30 hod.
  • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0056 0102 5003 /správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

prístavba škôlkyTrieda - slniečkaTrieda - žabkynové priestory MŠTrieda - lienkynové priestorynové šatnerozšírené priestory v MŠrozšírené priestory nové WC