Obsah

Materská škola

VITAJTE

Materská škola Zákopčie

Stred č. 888

023 11 Zákopčie

POZOR! Zmena telefónneho čísla!

Tel.: 0910 271 159 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

 materská škola Zákopčie

 

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie.   

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 56

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 3

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúca školskej jedálne: Stanislava Golisová

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v MŠ za škol. rok 2020/2021 (325.65 kB)
 

POZOR ZMENA!!!

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

Od 01.01.2022 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 12 eur treba uhrádzať bankovým prevodom na nové číslo účtu ČSOB, a.s. 

IBAN: SK39 7500 0000 0040 2884 3710

vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. /v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.     

                                     Oznam o zápise detí do MŠ.

Riaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 nasledovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 02. mája do 06. mája 2022.

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie.

Spôsob podávania žiadostí: osobne v čase od 10.30 – do 12.00 hod. v MŠ Zákopčie č. 888.

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka – predškoláci/;

  • ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania /ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť/.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy;

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;

/tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na: www.zakopcie.sk/;

  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;

  • kópiu rodného listu dieťaťa;

  • zákonný zástupca dieťaťa si so sebou prinesie občiansky preukaz.

Ak sa do materskej školy prihlasuje dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. 

 

Prerokované na pedagogickej rade, dňa: 28.03.2022

Prerokované so zriaďovateľom, dňa: 01.04.2022

 

V Zákopčí, 01.04.2022                                               

 Mgr. Iveta Hlušková

                                                                                                              riaditeľka MŠ

 

Oznam o zápise detí do MŠ (16.87 kB)

Prihláška do MŠ (16.88 kB)

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (15.84 kB)

 

Trieda č. 1 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 22

Triedne učiteľky: Renáta Hajduková 

                           Mgr. Veronika Jurišová

Trieda č. 2 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Triedne učiteľky:  Veronika Macášková 

                            Mgr. Iveta Hlušková 

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Triedne učiteľky: Aneta Kajsová

                           Bc. Michaela Stanová

Pedagogický asistent: Alžbeta Kajánková
 

Rada školy pre školský rok 2020/2021:

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Ing. Ivona Franeková - delegovaný zástupca obce

Ľubomíra Linetová - delegovaný zástupca obce

Mgr. Lucia Cabúková - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

  • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
  • obed: 11:30 - 12:30 hod.
  • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK39 7500 0000 0040 2884 3710 správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

prístavba škôlkyTrieda - slniečkaTrieda - žabkynové priestory MŠTrieda - lienkynové priestorynové šatnerozšírené priestory v MŠrozšírené priestory nové WC