Obsah

Deň materských škôl

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň sa organizuje každoročne 4. novembra.
V našej MŠ sa tento sviatok stáva tradíciou. Spoločnými silami sa nám podarilo uskutočniť tretí ročník tohto významného dňa – 4.11.2019.

S deťmi sme ho oslávili hravou a zábavnou formou. Deti zo všetkých tried sa stretli v triede č. 1, kde si vypočuli hymnu Dňa materských škôl a spoločne si zacvičili pred interaktívnou tabuľou. Našej materskej škole zaspievali „Veľa šťastia, milá škôlka...“ a potom sa rozišli do svojich tried, kde plnili na pripravených stanovištiach zábavné úlohy zamerané na predčitateľskú gramotnosť. Triedili slová podľa začiatočných písmen, ukladali rozstrihaný text riekaniek, popasovali sa s maľovaným čítaním, ukladali obrázky podľa dejovej a časovej postupnosti. Cestou k jednotlivým stanovištiam deti preukázali aj svoju telesnú zdatnosť prekonávaním rôznych prekážok. Deti si odniesli z aktivity veľa príjemných zážitkov. Aj touto športovo-náučnou aktivitou pedagogickí zamestnanci a deti predškolského veku dokázali, že materská škola, to nie je len „hranie sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie.