Obsah

Výstava fotografií rastlín, ktoré rastú v obci Zákopčie

V obecnej knižnici v Zákopčí si môžete pozrieť výstavu fotografií rastlín.

V obecnej knižnici v Zákopčí si môžete pozrieť výstavu fotografií rastlín.

Rozvojový program Enviroprojekt 2011 pod názvom Botanika hrou, alebo čo nenájdeš v učebnici prebiehal na ZŠ v Zákopčí od mája do decembra 2011.
Žiaci pod vedením a za pomoci koordinátoriek Anny Cabukovej a Mgr. Evy Červencovej monitorovali výskyt jednotlivých rastlinných druhov na území obce Zákopčie, fotografovali
nájdené exempláre..
V priebehu projektu bolo prejdené územie obce o rozlohe 2963 hektárov v nadmorskej výške od 470 do 875 m n.m.
Nafotené rastliny určovali pomocou odbornej literatúry a internetu. Postupne vytvárali databázu liečivých, jedovatých, inváznych....... rastlín.
V priebehu projektu bolo fotograficky zdokumentovaných vyše 300 rastlinných druhov rastúcich vo voľnej prírode a záhradách v obci Zákopčie. Zo získaného materiálu bolo bližšie identifikovaných 264 rastlín v rôznom vegetačnom stupni. Z tohto množstva bolo 138 bylín a 45 stromov a kríkov ďalej spracovaných a začlenených do skupín -liečivé rastliny /105 druhov/, jedovaté rastliny/22 druhov/, zákonom chránené rastliny/8druhov chránených,2 ohrozené/, invázne rastliny/4 druhy/.
Získané a spracované poznatky o flóre v obci Zákopčie (katalógy, CD, prezentácie, didaktické hry a súťaže) využijú učitelia na hodinách prírodovedy, biológie, i v rámci regionálnej a environmentálnej výchovy, poslúžia i pri príprave na rôzne prírodovedné súťaže /Lesy deťom, Na túru s Naturou.../ a voľno-časové aktivity.
Využitím spracovaného materiálu sa zvýšila kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu prírodovedných predmetov, zmodernizovala sa výučba prostredníctvom didaktickej techniky.
Žiaci si rozšírili svoje poznatky nielen o rastlinách ale bližšie spoznali aj vzdialené časti svojej obce. Začali sa viac zaujímať o životné prostredie a jeho ochranu. Pri spracovaní získaného materiálu sa zdokonalili v práci s IKT.
Verejnosť(občania i turisti) sa pomocou výstavy v priestoroch MĽK a na paneloch v centre obce bližšie zoznámila s výskytom jedovatých, inváznych a zákonom chránených rastlín na území obce Zákopčie.
Získané poznatky môžu byť v budúcnosti využité pri tvorbe náučného chodníka. Informácie o miestach výskytu chránených rastlín budú poskytnuté pracovníkom CHKO Kysuce, ktorí rozhodnú o ich ďalšom preskúmaní.