Obsah

Základné údaje Organizácie verejnoprospešných služieb

 

Organizácia verejnoprospešných služieb Zákopčie

Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO: 35660406

DIČ: 2020551258

Vedúca: Danica Kolosová, tel.: 041 43 44 139, 0911 315 606

 

Hlavná činnosť pre obec Zákopčie:

Správa a údržba verejného priestranstva obce

Správa cintorína a cintorínske služby

Odpadové hospodárstvo

Správa a údržba komunikácií

Správa a údržba budov

Správa a údržba verejného osvetlenia

Správa a údržba obecného rozhlasu

 

 

OZNAM PRE NÁJOMNÍKOV HROBOVÉHO MIESTA

Tí nájomníci, ktorým končí platnosť nájomného za hrobové miesta 31.12.2017, si prídu na Obecný úrad v Zákopčí (p. Kolosová) zaplatiť nájomné za hrobové miesto na ďalších 10 rokov. Tento poplatok je potrebné zaplatiť do 31.3.2018. Žiadame nájomcov hrobových miest, ktorí tak ešte neurobili a bola im doručená výzva, aby poplatok zaplatili čo najskôr. Ak nebudú hrobové miesta zaplatené do tohto termínu, bude nájomná zmluva za hrobové miesta zrušená.

 

V prípade, že nájomca už nemá záujem o hrobové miesta, môže sa tak vzdať svojim Prehlásením k ukončeniu užívania hrobového miesta.

Prehlásenie nájomcu k ukončeniu užívania hrobového miesta

 

Povinnosti nájomcu:

Nájomca je povinný každú stavebnú úpravu hrobového miesta /napr. obruba, pomník, hrobka/ pred jej začatím oznámiť a realizovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska (OVPS Zákopčie). Na stránke obce si môžete stiahnúť "Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta" - TU , ktorú doručíte správcovi pohrebiska a ten Vám dá súhlas na úpravu.

Poučenie:

Po skončení úprav je nájomca hrobu povinný na svoje náklady terén upraviť a očistiť. Akékoľvek znečistenie, alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu nájomcu hrobového miesta. Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom úprav hrobového miesta je povinný nájomca bez odkladne vyviesť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

 

VZN o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Zákopčie