Obsah

Realizácia projektu v roku 2019

Sme veľmi radi že sa nám minulý týždeň podarilo dokončiť oplotenie pozemku v centre obce, ktorý bude do budúcna slúžiť ako oddychová zóna. Postupne budeme túto časť obce  zveľaďovať,  v jednej  časti sme už zrealizovali výsadbu zelene, pribudlo nám tam aj detské ihrisko.

Obec  Zákopčie sa v roku 2019 zapojila do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorú vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky a vypracovala projekt ,,Výstavba detského ihriska v obci Zákopčie". Projekt bol úspešný a podporený Úradom vlády Slovenskej republiky v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ finančným príspevkom vo výške 8 000,00 eur. 

Predmetom projektu bolo zakúpenie 4 herných prvkov a dopadovej plochy. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 8 808,96 €. Rozdiel medzi dotáciou a celkovými nákladmi na jeho realizáciu zabezpečila obec z vlastných zdrojov. Ihrisko je prístupné počas celého roka a nachádza sa v centre obce, na pozemku kde bude do budúcna aj oddychová zóna.

Obec Zákopčie má záujem, aby šport priťahoval viac a viac deti a preto ich chceme motivovať vytváraním nových priestorov, naším hlavným cieľom je podporiť rozvoj pohybovej aktivity detí, vytvorenie nových, lepších, atraktívnejších a bezpečných podmienok pre aktívne využitie ich voľného času a zábavy. Zároveň chceme vytvoriť priestor spoločenského kontaktu, miesto stretnutia a oddychu  nie len pre deti, ale aj ich rodičov, starých rodičov, či návštevníkov našej obce. Veríme, že deti aj rodičia budú mať z nových hracích prvkov radosť.

Prevádzková doba je denne od 8:00 hod  - do 20:00 hod.