Obsah

OVPS-TKO

VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu na 1. polrok 2021 - TU

Kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2021 - TU (46.15 kB)

                                       
            ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU V OBCI.
veľkoobjemový odpad
Dňa 5. októbra 2021 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce …)

Odpad treba nachystať na zberné miesta.

Nasiakavé materiály treba ochrániť pred dažďom.

Do veľkoobjemového odpadu nepatria použité pneumatiky!!!

Mimo určeného termínu Vás žiadame, aby ste veľkoobjemový odpad nedávali ku kontajnerom, ktoré sú určené iba na komunálny a separovaný odpad!

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Výpočet: 92633 kg x 100 = 21,21 %

               436793 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: 27,00 €/tona.

 

Zmena poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2019 pristúpila k zmene poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K tomuto nepopulárnemu opatreniu musela obec pristúpiť z niekoľkých dôvodov. Niekoľko rokov sa poplatok nezvyšoval, čo svojím spôsobom v zmysle zákona o odpadoch bolo protizákonné, nakoľko obce a mestá nemôžu dofinancovávať náklady spojené s odpadmi. V opačnom prípade hrozia mestám a obciam vysoké sankcie. Ďalším faktorom zvýšenia bolo schválenie poplatku Národnou radou SR za skladovanie odpadu o 100%.
Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby 0,0603 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 22,00 € za osobu na zdaňovacie obdobie jedného kalendárneho roka.
Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku 0,0306 €/liter odpadu právnickej osobe podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Obce Zákopčie a u ktorého je zavedený množstvový zber.
Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa stanovuje vo výške 0,050 €/kg.

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera:

Ako recyklovať papier

Čo nepatrí do triedeného zberu - Pozor na časté chyby:

Čo nepatrí do triedeného zberu

Pravdy a mýty o odpade (853.81 kB)

Veľkoobjemový odpadZber veľkoobjemového odpadu

Veľkoobjemový odpad sa v našej obci zbiera 2 krát do roka, vždy na jar a na jeseň.
Termín zberu bude oznámený v miestnom rozhlase a vyvesený na obecných nástenkách
a autobusových zastávkach.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce, ...)

Nasiakavé materiály treba ochrániť pred dažďom.

Do veľkoobjemového odpadu nepatria použité pneumatiky.
Odpad treba nachystať na zberné miesta.

Mimo určeného termínu Vás žiadame, aby ste veľkoobjemový odpad nedávali ku kontajnerom, ktoré sú určené iba na komunálny a separovaný odpad!

Do veľkoobjemového odpadu nepatria použité pneumatiky.

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neumiestňovali do veľkoobjemového odpadu, a aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Použité pneumatiky odovzdajte v najbližšom pneuservise bez ohľadu kde ste pneumatiky zakúpili. 

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa jeho znenia, nemôžu byť pneumatiky umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Výpočet: 88350   kg x 100 = 19,23 %

               459350 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2020: 24,00 €/tona.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.): 

Výpočet: 63770 kg x 100 = 15,33 %

              415990 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 12,00 €/tona.

V roku 2018 boli v našej obci náklady za likvidáciu odpadu vo výške 46 908,00 €.

Výpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu za rok 2018

1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,Zákon“) a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“).
Pre obce a mestá prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia ich rozpočty na strane príjmov a výdavkov. Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30%. Zmena spočíva v položkách a výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov, mení sa systém prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov.

Zmena:
Na žiadosť odberateľa separovaného odpadu - Združenie TKO Semeteš, n.o.
prechádzame z farebných vriec na transparentné.
Naďalej sa budú separovať 4 zložky: papier, sklo, plasty a kovy,
ale s tým, že všetky vrecia budú priesvitné, bez farebného rozlíšenia.

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

Celá Európa separuje odpad. Pre milióny obyvateľov starého kontinentu je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby ich životné prostredie bolo krajšie a čistejšie.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurost
at. Z celkového odpadu putuje len asi 6% na recykláciu, 12% skončí v spaľovni, 6% sa kompostuje, ale až 76% končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí napr. polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení: TU
 

AKO NALOŽIŤ S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMI

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa jeho znenia, nemôžu byť pneumatiky umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

 

Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Tento zber musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

 

Distribútorom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

 

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neumiestňovali do veľkoobjemového odpadu, a aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Použité pneumatiky odovzdajte v najbližšom pneuservise bez ohľadu kde ste pneumatiky zakúpili. 

 

Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.

 

ČIERNE SKLÁDKY
Opäť sa v našej obci objavujú čierne skládky stavebného, či rôzneho komunálneho odpadu. Na mieste je otázka:"Sme nepoučiteľní, či až takí arogantní? Však škodíme sami sebe!!!" Sami si ničíme a znehodnocujeme svoje okolie, v ktorom žijeme. Okrem iného sa dopúšťame porušenia zákona s možnosťou uloženia sankcie. Veď pokiaľ ma nechytia, nič sa mi nestane. Áno, pokiaľ..... Niekoľko takýchto prípadov porušenia zákona však už bolo vyriešených a rovnako tento odpad musel dotyčný odviezť na riadnu skládku odpadov. Súčasťou boja proti čiernemu skládkovaniu budú aj prísnejšie sankcie. Od 1.1. 2016 bude platiť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. Ak sa zistí, kto skládku založil, namiesto dnešných 165 eur mu bude hroziť pokuta vo výške 1500 eur. Ak pohodením opustených smetí vznikne škoda vyššia ako 266 eur, polícia to bude považovať za trestný čin. Okrem toho bude následne nariadené nápravné opatrenie na zneškodnenie odpadu na vlastné náklady, čo nemá odkladný účinok, t.j. musí sa vykonať, aj keby sa pokutovaný odvolal. Vzhľadom na uvedené, starosta obce upozorňuje všetkých, ktorí majú úmysel sa takto nezodpovedne správať, že obec bude voči nim nekompromisne postupovať. Tak začneme sa konečne správať ako civilizovaní ľudia? .... A týka sa to aj nás ostatných, ktorí mnohokrát radšej „nevidíme", „nepočujeme", ale následne vo veľkom kritizujeme. Tak, čo urobiť niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme?!

Čierna skládkaČierna skládkaČierna skládkaČierna skládkaČierna skládka
 

SEPARÁCIA DOMOVÉHO ODPADU

Odpady majú viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí a v konečnom dôsledku na našu ekonomiku. Riešením je predchádzanie vzniku odpadov a následne separovaný zber odpadov. Pri separovanom zbere sa nepotrebný, vyhodený predmet nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možné recyklovať – opäť použiť. Samozrejme recyklovať sa nedá všetko. Ekonomický prínos triedeného zberu a recyklácie je v úspore primárnych surovín, energie, finančných nákladov na ne, úspora miest na skládkach odpadov, zníženie zaťaženia životného prostredia a zdravia ľudí pri ťažbe primárnych surovín a pri zneškodňovaní odpadov.

logoV našej obci sa zbierajú plasty, sklo, papier a KO - obaly z kovu.

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ

 

odpadPlasty – separovaný do vriec (PET fľaše od nápojov, plastové fľaše od potravinárskych olejov, aviváže, šampónov, sáčky, fólie a plastové obaly). Nepatria tam: plastové obaly od nebezpečných látok, motorových olejov, znečistené plasty, napr. Obaly z jogurtov, kečupov, plastové rúrky, výrobky PVC od náterových látok a chemikálií.

Sklo – separovaný do vriec (nevratné sklenené obaly od nápojov všetkých farieb, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy). Nepatria tam: zrkadlá, sklenené fľaše od chemikálií, keramika, porcelán, autosklo, televízne obrazovky). Sklené fľaše musia byť bez kovových uzáverov a kovových častí! 

Čo sa stane so sklom, keď ho správne vytriedime?

Motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom. https://www.youtube.com/watch?v=WRcJMTixqIw

Papier – zberné nádoby na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier – bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera. Nepatria tam: viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, papierové plienky, pauzový papier, spisové dosky.

Čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Motovačné video: TU

KO - obaly z kovu - plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, plechovky od piva a nealkoholických nápojov - musia byť čisté, zbavené zvyškov potravín alebo nápojov. Kovové obaly od lakov, rôznych kozmetických prípravkov a pod. musia byť zbavené plastových častí a pôvodných náplní.

Ostatný domový odpad – zber do popolníc (textil, znečistené plasty, výrobky PVC, obaly z konzerv, črepy zo zrkadiel, keramiky, porcelánu, kartóny od nápojov). Nepatria tam: separované zložky – plasty, sklo, elektroodpad, stavebný a biologický odpad, nebezpečný odpad – lieky, acetónové farby, riedidlá, chemikálie.

Elektroodpad – nepravidelný zber – 2 krát ročne (staré elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky). Nepatria tam: batérie, akumulátory, žiarovky.

Biologický odpad – likvidovať kompostovaním (ovocie, zelenina, šupky, čajové sáčky, tráva, lístie). Nepatria tam: mäso, uhynuté zvieratá, stavebný odpad, popol z uhlia.

Stavebný odpad – samostatne objednať kontajner pri prestavbe domu – povinnosť občana!

NEZODPOVEDNOSŤ PRI SEPARÁCII DOMOVÉHO ODPADU!

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme. Tým sa však druhý život PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiadúce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí. Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé druhy separovaného odpadu nepomiešali, lebo tým sa znehodnotí celý jeho obsah. Recyklácia teda začína triedením odpadu doma, v práci, v škole. Ekonomický prínos triedeného zberu a recyklácie je v úspore primárnych surovín, energie, finančných nákladov na ne, úspora miest na skládkach odpadov, zníženie zaťaženia životného prostredia a zdravia ľudí pri ťažbe primárnych surovín a pri zneškodňovaní odpadov. Žiaľ ešte stále sa nájdu nezodpovední občania, ktorí prispievajú k tomu, aby sa náklady na zber odpadu zvyšovali. V separovanom odpade sa nachádza aj ostatný komunálny odpad, napr. na sklených nádobách nechávajú občania kovové uzávery, v plastoch sa nachádza papier, znečistené nádoby a odpad, ktorý do separovaného odpadu nepatrí. Obec Zákopčie každoročne dotuje likvidáciu odpadov. Ak sa občania nezačnú správať zodpovednejšie k separácii odpadu, sami prispievajú k tomu, že náklady na komunálny a separovaný odpad bude musieť obec zvyšovať. Spôsob separovania v našej obci možno vidieť na nasledujúcich záberoch.


odpadodpadodpadodpadodpad