Obsah

Zamestnanci OU

 

Ján Slaninák 

starosta obce

Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie

tel.: 041/ 43 44 139

       0911 270 159


e-mail: obec@zakopcie.sk

e-mail: jan.slaninak@zakopcie.sk


web: www.zakopcie.sk

   

 

 

   

Terézia Halušková

Úsek vnútorných vecí a matriky,

sociálne veci a školstvo

Spisová služba a vnútorné veci,

Priestupky a sťažnosti, prístup k informáciám

Evidencia obyvateľstva

Matrika

Pokladňa

Sociálne veci a školstvo

   

Zdeňka Pikuliaková

Úsek životného prostredia, výstavby, evidencie pozemkov a správy dane z nehnuteľnosti

 

 

 

 

Ing. Slávka Pikuliaková

Stavebný úsek

Životné prostredie, ochrana prírody

Mapové podklady a informatívna evidencia pozemkov

Lesné a vodné hospodárstvo

Správa daní a poplatkov

Pasportizácia komunikácií, budov, inžinierskych sietiStavebný poriadok

Stavebné povolenia

Drobné stavby

Výrub stromov

   

Anna Fongusová

Úsek finančný a správa obecného majetku

Financie a účtovníctvo

Ekonomika, ekonomické rozbory

Rozpočet obce, úpravy rozpočtu

Hospodárske zmluvy

Zoznam a inventarizácia majetku

   

Ľubomíra Linetová

Úsek personalistiky a miezd,

bytové hospodárstvo

Mzdy a účtovníctvo

Personalistika

Bytový fond

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Materiálno-technické zabezpečenie OÚ

   

Silvia Kupková

Úsek kultúry, školstva a športu

Obecná knižnica

Vedenie knižnice

Zabezpečovanie kultúrnych podujatí

Vedenie kroniky a fotodokumentácie

Agenda kultúry, školstva a športu

Ochrana kultúrnych pamiatok

Osvetová činnosť

Pracovník poverený obhospodarovaním materiálu CO a PO a prácou v aplikačnom programe EPSIS JISHM

Správca webovej stránky

   

Danica Kolosová

Úsek správy a údržby majetku

Organizácia verejnoprospešných služieb

Úsek verejnoprospešných prác

a krízového riadenia

Vedenie organizácie verejnoprospešných služieb

Správa a údržba verejného priestranstva obce

Správa cintorína a cintorínske služby

Odpadové hospodárstvo

Správa a údržba komunikácií, budov, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

Riadenie verejnoprospešných prác v obci

Úrad práce

Krízové riadenie

Civilná a požiarna ochrana

Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci

   

Helena Machovčáková

Úsek kontroly

Hlavný kontrolór obce

 

Organizácia verejnoprospešných služieb

Jaroslav Golis

Alojz Haluška

Vladimír Haluška

Pavol Hlobík

Martin Jalovičár

Správa a údržba verejného priestranstva obce

Správa cintorína a cintorínske služby

Odpadové hospodárstvo

Správa a údržba komunikácií, budov, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu