Obsah

Zamestnanci OU

 

Ján Slaninák 

starosta obce

Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie

tel.: 041/ 43 44 139

       0911 270 159


e-mail: obec@zakopcie.sk

e-mail: jan.slaninak@zakopcie.sk


web: www.zakopcie.sk

   

 

 

   

Terézia Halušková

Úsek vnútorných vecí a matriky,

sociálne veci a školstvo

Spisová služba a vnútorné veci,

Priestupky a sťažnosti, prístup k informáciám

Evidencia obyvateľstva

Matrika

Pokladňa

Sociálne veci a školstvo

   

Zdeňka Pikuliaková

Úsek životného prostredia, výstavby, evidencie pozemkov a správy dane z nehnuteľnosti

 

 

 

 

Ing. Slávka Pikuliaková

Stavebný úsek

Životné prostredie, ochrana prírody

Mapové podklady a informatívna evidencia pozemkov

Lesné a vodné hospodárstvo

Správa daní a poplatkov

Pasportizácia komunikácií, budov, inžinierskych sietiStavebný poriadok

Stavebné povolenia

Drobné stavby

Výrub stromov

   

Anna Fongusová

Úsek finančný a správa obecného majetku

Financie a účtovníctvo

Ekonomika, ekonomické rozbory

Rozpočet obce, úpravy rozpočtu

Hospodárske zmluvy

Zoznam a inventarizácia majetku

   

Ľubomíra Linetová

Úsek personalistiky a miezd,

bytové hospodárstvo

Mzdy a účtovníctvo

Personalistika

Bytový fond

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Materiálno-technické zabezpečenie OÚ

   

Silvia Kupková

Úsek kultúry, školstva a športu

Obecná knižnica

Krízové riadenie

Vedenie knižnice

Zabezpečovanie kultúrnych podujatí

Vedenie kroniky a fotodokumentácie

Agenda kultúry, školstva a športu

Ochrana kultúrnych pamiatok

Osvetová činnosť

Pracovník poverený obhospodarovaním materiálu CO a PO a prácou v aplikačnom programe EPSIS JISHM

Krízové riadenie a civilná ochrana

Správca webovej stránky

   

Danica Kolosová

Úsek správy a údržby majetku

Organizácia verejnoprospešných služieb

Úsek verejnoprospešných prác

 

Vedenie organizácie verejnoprospešných služieb

Správa a údržba verejného priestranstva obce

Správa cintorína a cintorínske služby

Odpadové hospodárstvo

Správa a údržba komunikácií, budov, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

Riadenie verejnoprospešných prác v obci

Úrad práce

Požiarna ochrana

Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci

   

Ing. Marcel Nekoranec

Úsek kontroly

Hlavný kontrolór obce

 

Organizácia verejnoprospešných služieb

Jaroslav Golis

Miroslav Roman

Vladimír Haluška

Pavol Hlobík

Martin Jalovičár

Správa a údržba verejného priestranstva obce

Správa cintorína a cintorínske služby

Odpadové hospodárstvo

Správa a údržba komunikácií, budov, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu