Obsah

VZN obce

2021

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_c_1_2021.pdf Stiahnuté: 8x | 17.12.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákopčie

Dodatok_c_1_k_VZN_c_1_2016.pdf Stiahnuté: 75x | 11.01.2021

Dodatok č. 2/2020 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_c_2_2020_k_VZN_1_2012.pdf Stiahnuté: 71x | 07.01.2021

Dodatok č. 3/2020 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_3_2020_k_vzn_1_2012.pdf Stiahnuté: 77x | 07.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a škol. zariadeniach

dodatok 12020 k vzn 32020.pdf Stiahnuté: 89x | 07.01.2021

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia

dodatok_c_1_2020_k_VZN_1_2012.pdf Stiahnuté: 145x | 05.02.2020

VZN č. 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 1_2020 - Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 85x | 21.07.2020

VZN č. 2/2020 - Ochranné pásmo pohrebísk

VZN 2_2020 - Ochranne_pasmo_pohrebisk.pdf Stiahnuté: 81x | 21.07.2020

VZN č. 3/2020 - Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

VZN_3_2020_Vyska_prispevku_na_ciastočnu_uhradu_vydavkov.pdf Stiahnuté: 123x | 21.07.2020

2019

VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_o_odpadoch_2_2019.pdf Stiahnuté: 155x | 16.12.2019

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy pre MŠ a školské zariadenia

dodatok_c_3_k_VZN_1_2012.pdf Stiahnuté: 107x | 18.12.2019

Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy pre MŠ a školské zariadenia

dodatok_c_2_2019_k_vzn_1_2012.pdf Stiahnuté: 103x | 06.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a škol. zariadeniach

dodatok_1_VZN_1_2019.pdf Stiahnuté: 132x | 02.10.2019

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a škol. zariadeniach

VZN_1_2019_OBEC_ZAKOPCIE.pdf Stiahnuté: 179x | 18.06.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenie

Dodatok_1_2019_k_VZN_1_2012.pdf Stiahnuté: 209x | 29.01.2019

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

dodatok_k_VZN_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_dieta.pdf Stiahnuté: 311x | 22.06.2018

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN_o_eGovernmente.pdf Stiahnuté: 327x | 21.03.2018

Dodatok č. 5 k VZN č. 9/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach

Dodatok c. 5 k VZN c. 9_2009.pdf Stiahnuté: 328x | 21.03.2018

Dodatok č. 1 k zásadam odmeňovania poslancov

Dodatok_k_zasadam_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 329x | 22.06.2018

Dodatok č. 1 k VZN o hospodárení s majetkom obce

Dodatok_k_VZN_o_hospodareni_s_majetkom_obce.pdf Stiahnuté: 323x | 22.06.2018

Stránka