Obsah

VZN obce

2018

Dodatok č. 1 k VZN o hospodárení s majetkom obce

Dodatok_k_VZN_o_hospodareni_s_majetkom_obce.pdf Stiahnuté: 337x | 22.06.2018

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky

VZN_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu.pdf Stiahnuté: 331x | 21.03.2018

Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2009

Dodatok_c_6_k_VZN_c_9_2009.pdf Stiahnuté: 303x | 26.09.2018

2017

Príloha č. 1 pre rok 2018 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škol. zariadení

priloha1_vyska_dotacie_2018.pdf Stiahnuté: 910x | 09.01.2018

Príloha č. 1 pre rok 2017 - dodatok č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škol. zariadení

priloha1_dodatok_vyska_dotacie_2017.pdf Stiahnuté: 1089x | 09.01.2018

2016

Príloha č. 1 pre rok 2017 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škol. zariadení

vyska_dotacie_skol_zariadenia_2017.pdf Stiahnuté: 801x | 09.01.2018

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN_o_nakladani_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 914x | 09.01.2018

2015

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_vzn_odpady.pdf Stiahnuté: 280x | 14.12.2015

Príloha č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka

priloha_vzn_prevadzka_skola.pdf Stiahnuté: 268x | 14.12.2015

VZN č. 2/2015 o umiestňovanie volebných plagátov

vzn_umiestnovanie_plagatov.pdf Stiahnuté: 273x | 03.12.2015

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou.pdf Stiahnuté: 258x | 01.04.2015

2014

Príloha k VZN o určení výšky dotácie pre MŠ a škol. zariadenia

priloha_k_vzn_o_urceni_vysky_dotacie_pre_MS.pdf Stiahnuté: 288x | 07.01.2014

VZN č. 1/2014 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Zákopčie

vzn c. 1_2014_o_poplatkoch_prac_ukonov.pdf Stiahnuté: 309x | 24.03.2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach držania psov na území obce Zákopčie

vzn_o_podmienkach_drzania_psov.pdf Stiahnuté: 237x | 24.03.2014

Dodatok č. 4 k VZN č. 9/2009

dodatok c. 4_vzn_9_2009.pdf Stiahnuté: 277x | 16.06.2014

Príloha k VZN č. 1/2014 - sadzobník poplatkov

priloha c._1_k_vzn1_2014.pdf Stiahnuté: 286x | 24.03.2014

2013

Dodatok č.3 k VZN obce č. 9/2009 o výške príspevku v škol. zariadeniach

dodatok c. 3_vzn_c. 9_2009.pdf Stiahnuté: 237x | 07.10.2013

Dodatok k VZN o miestnych daniach

dodatok_k_vzn_miestne_dane.pdf Stiahnuté: 204x | 16.12.2013

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN_prevadzkovy_ poriadok_pohrebiska.pdf Stiahnuté: 171x | 11.02.2013

VZN o dani z nehnuteľnosti 2013

vzn_o_dani_z_neh_2013.pdf Stiahnuté: 291x | 18.12.2012

Stránka