Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Opatrenia pre obhospodarovateľov lesa

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor vydal toto rozhodnutie pre obhospodarovateľov lesa.

                                                             R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO“) ako príslušný orgán podľa § 56, ods. 1, písmena c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení

neskorších predpisov ( ďalej len zákon o lesoch ) a v nadväznosti na ust. § 1 a § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov vo veci uloženia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov rozhodol takto: Podľa § 62 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ukladá obhospodarovateľom lesa v okrese Čadca tieto opatrenia:

 

1. Obhospodarovateľom lesa v okrese Čadca mimo kat. úz. Makov sa zakazuje vykonávať úmyselné ťažby dreva okrem výchovných ťažieb v porastoch s vekom do 50 rokov.

 

2. Vo všetkých napadnutých porastoch je nutné čo najskôr a radikálne zasiahnut'. Všetky

chrobačiare vrátane tých, ktoré sa ešte objavia, spracovat' a odviezt' čo najskôr.

 

3. Prednostne spracovat' aktívne chrobačiare, teda tie, v ktorých sa lykožrúty stále nachádzajú a môžu ohrozit' okolité zdravé stromy.

 

4. V prípade, že obhospodarovateľ lesa nemôže v zákonom stanovených lehotách vykonať NŤ,

vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie. Do 31.10.2018 spracovat' aspoň 1/2 z náhodnej ťažby a zvyšok kalamity do 31.3.2019! V ďalšom období postupovať podľa vyhlášky

č. 453/2008 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o o ochrane lesa - § 43 ods. 3 a § 28 zákona o lesoch.

 

5. Sprísnit' hygienu porastov, neasanované napadnuté kmene vyviezť z lesa tak, aby neohrozovali smrekové porasty.

 

6. Kmene, ktoré nebudú môct' byt' vyvezené a spracované, asanovat' čo najskôr odkôrnením, alebo chemickým postrekom.

 

7. Zvyšky po t'ažbe čo najskôr asanovat' pálením alebo štiepkovaním.

 

8. Kopy určené na štiepkovanie ihned' zoštiepkovat', alebo chemicky asanovat' (insekticídne siete, postrek).

 

9. V okolitých nenapadnutých porastoch zabezpečit' podkôrnikových pozorovateľov, ktorí budú obhospodarovateľa lesa pravidelne informovat' o prirastku nových chrobačiarov.

 

10. Na skladoch dreva, kde sa skladuje drevná hmota napadnutá podkôrnym hmyzom vykonať neodkladné opatrenia proti jeho rozšíreniu - napr. umiestniť feromónové lapače, drevnú hmotu

na skládke ošetriť schváleným insekticidom a následne prekryť textíliou (ochrana skládok

metóda MERCATA), odkôrňovanie ap.

 

11. Uložené opatrenia platia až do odvolania.

 

 

                                                           O d ô v o d n e n i e :

 

OÚ Čadca, PLO vykonal 23.6.2018 za účasti NLC Zvolen, LOS Banská Štiavnica ohliadku

lesných porastov časti územia okresu Čadca.

 

Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný (OÚ Čadca, PLO) vykonal 28.6.2018-

6.7.2018 štátny dozor zameraný na ochranu lesa a vykonávanie náhodnej ťažby (NŤ) vo vzťahu k povinnostiam pri ochrane lesa, ktoré sú obhospodarovatelia lesa povinní dodržiavať.

 

Tunajší orgán štátnej správy zozbieral údaje prostredníctvom OLH o množstve náhodnej ťažby,

jej vykonávanie ap. v obvode pôsobnosti úradu.

 

Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (zákon

o lesoch) obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi, najmä prednostne odstraňovať z lesných porastov choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej početnosti biotických škodlivých

činiteľov. Podľa § 28 ods. 2 zákona o lesoch v prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi je obhospodarovateľ lesa povinný na svoje náklady neodkladne vykonať opatrenia na odvrátenie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd.

Podľa § 43 ods. 3 vyhlášky č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa zlomy,

vývraty a drevo vhodné na rozvoj škodlivého hmyzu vzniknuté do 31. marca kalendárneho roka musí byť spracované alebo asanované najneskôr do 31. mája kalendárneho roka. V lesných porastoch, ktoré sa aj sčasti nachádzajú vo výške 800 m nad morom a viac, do 30. júna kalendárneho roka.

 

Z uvedeného vyplýva, že náhodnú ťažbu ( NŤ ) je potrebné vykonať včas t.j. pred vyletením podkôrneho hmyzu a tým zabrániť ďalšiemu nárastu NŤ. Rovnako chrobačiare spracovať čo najskôr. Taktiež je potrebné vykonať opatrenia proti rozšíreniu podkôrneho hmyzu z uskladneného dreva tak na odvozných miestach, medziskladoch aj samotných skladoch drevospracovateľov.

 

Na základe zistených skutočností pri štátnom dozore, údajov OLH a navrhovaných opatrení lesníckej ochranárskej služby boli pre obhospodarovateľov lesa v okrese Čadca prijaté tieto opatrenia.

 

Keďže účastníkov konania je viac ako 50, doručuje správny orgán opatrenie verejnou vyhláškou

v súlade s § 67 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p.

 

OÚ Čadca, PLO upovedomil účastníkov konania o začatí správneho konania a podľa § 62 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z.n.p.- uloženie opatrenia na včasné vykonanie NŤ.

Súčasne bol stanovený termín na predloženie stanoviska k predmetnej veci V stanovenej lehote mali účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v z.n.p. možnosť pred vydaním

rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Stanovisko k predmetnej veci v stanovenej lehote predložené nebolo.

 

Na základe uvedených skutočností rozhodol orgán štátnej správy lesného hospodárstva

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

 

P o u č e n i e :

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor. Rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Odvolanie proti rozhodnutiu vydaného podľa § 62 ods. 2 zákona o lesoch nemá odkladný účinok.

 

Účastníkom konania, ktorých je podľa § 67 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p. viac ako 50, OÚ Čadca, PLO opatrenia doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č.

71/1967 Zb. o správnom konaní - bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ Čadca,

PLO. Súčasne bude táto písomnosť zverejnená v jednotlivých obciach okresu Čadca obvyklým spôsobom.

 

 

VYVESENÉ DŇA: ....................................... ZVESENÉ DŇA: ...........................................

 

                                        ..........................................................................

 

                          Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

 

 

 

                                                                      RNDr. Jaroslav Knapec, PhD.

                                                                                  vedúci odboru

 

 

Rozhodnutie Okresného úradu Čadca

 

Prílohy

COO.2176.164.2.2118674.pdf

COO.2176.164.2.2118674.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,82 kB
Dátum vloženia: 5. 9. 2018 8:58
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2018 9:08
Autor: Správce Webu

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 124
TÝŽDEŇ: 124
CELKOM: 1498240

Partneri