Obsah

Život v obci

Oznam o zápise detí do materskej školy

Typ: ostatné
zápisRiaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 nasledovne:
Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 30. apríla – do 10. mája 2019, v čase od 10:30 – do 12:00 hod..

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie.

Podmienky na prijatie:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov veku

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku - do 31. 08. príslušného kalendár. roka - predškoláci

  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorého zákonný zástupca do 31. mája 2019 predloží písomné Rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky a

  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky) a ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy - TU

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. - TU

Tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť na: www.zakopcie.sk

  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa

  • kópiu rodného listu dieťaťa

  • zákonní zástupcovia si so sebou prinesú občiansky preukaz

  • ak sa do materskej školy prihlasuje dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Uvítame ak sa zápisu zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2019. Žiadam zákonných zástupcov, aby dodržali termín zápisu.

Prerokované na pedagogickej rade dňa: 11.03.2019

Prerokované so zriaďovateľom, Jánom Slaninákom dňa: 11.03.2019

V Zákopčí, 11.03.2019

                      

                                                                              Martina Hažíková

                                                                                 riaditeľka MŠ


Vytvorené: 4. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2019 14:37
Autor: Správce Webu