Obsah

Oznam o zápise detí do MŠ

Typ: ostatné
MŠ ZákopčieRiaditeľka MŠ Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 nasledovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 03. mája do 07. mája 2021.

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č.888, 023 11 Zákopčie.

Spôsob podávania žiadostí: elektronickou formou na mszakopcie@gmail.com, prípadne

osobne v čase od 10.00 – do 12.00 hod. v MŠ Zákopčie č. 888.

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka – predškoláci/;

  • ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania /ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť/.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy;

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;

/tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na: www.zakopcie.sk/;

  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;

  • kópiu rodného listu dieťaťa;

  • zákonný zástupca dieťaťa si so sebou prinesie občiansky preukaz;

Ak sa do materskej školy prihlasuje dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. 

 

Prerokované na pedagogickej rade, dňa: 09.04.2021

Prerokované so zriaďovateľom p. Jánom Slaninákom, dňa: 09.04.2021

 

V Zákopčí, 09.04.2021                                                

                                                                                                                         Mgr. Iveta Hlušková

                                                                                                     riaditeľka MŠ

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Lekárske potvrdenie


Prílohy

Vytvorené: 12. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2021 08:58
Autor: Správce Webu