Obsah

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieRiaditeľka MŠ Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí pre školský rok 2020/2021nasledovne:
Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 30. apríla do 31. mája 2020, elektronickou formou.

Spôsob podania žiadosti:

 • žiadosť na prijatie do MŠ si môže záujemca stiahnuť na: TU

 • vyplnenú žiadosť zašle poštou na adresu: Materská škola Zákopčie č.888, 023 11;

 • alebo elektronicky na:mszakopcie@gmail.com .

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka – predškoláci;

 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorého zákonný zástupca do 31. mája 2020 predloží písomné Rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky a

 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude pri zápise vyžadovať. Ak do času vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa pri zápise vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Potrebné dokumenty, ktoré treba dodatočne doložiť /po skončení karantény/:

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;/tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na: TU

 • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;

 • kópiu rodného listu dieťaťa;

 • zákonný zástupca dieťaťa si so sebou prinesie občiansky preukaz.

 

V Zákopčí, 08.04.2020                                                 

                                                                Ján Slaninák

                                           starosta obce                                                                    

 


Prílohy

Vytvorené: 8. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2020 14:18
Autor: Správce Webu