Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo - 14.12.2020

erb obce Zákopčie

Starosta obce Zákopčie
V Zákopčí 01.12.2020
POZVÁNKA
na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2020 (pondelok) o 13,00 hod. v spoločenskej sále bývalej požiarnej zbrojnici v Zákopčí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ

4. Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č.3/2020

5. Žiadosť o dotáciu pre TJ Slávia Zákopčie (futbalisti, stolní tenisti) a Jednoty dôchodcov

    Zákopčie

6. Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie na záujmové útvary schválené pre kalendárny rok

    2020

7. Žiadosť o dofinancovanie originálnych kompetencií týkajúcich sa ŠJ na rok 2020 a zmenu 

    dodatku č.1/2020 k VZN obce Zákopčie č.1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a

    mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

8. Rozpočtové opatrenie ZŠ č.1/2020

9. Návrh dodatku k VZN č.3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a

    školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie

10. Žiadosť o dotáciu na záujmové útvary ZŠ Zákopčie

11. Návrh dodatku k VZN obce Zákopčie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa        v MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie pre rok 2021

12. Návrh rozpočtu ZŠ Zákopčie

13. Návrh rozpočtu OVPS

14. Návrh rozpočtu obce Zákopčie

15. Žiadosť p. Silvie Hrčkovej o odkúpenie obecného pozemku parc. KN-C 449/7 a 449/8 a časť

      pozemku na parc. 449/2 – predloženie GP

16. Žiadosť Anny Pikuliakovej o odkúpenie časti parc. KN-C 508/1 o výmere cca 140m2 –

      predloženie GP

17. Návrh dodatku č.1/2020 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

      stavebnými odpadmi na území obce Zákopčie.

18. Žiadosť MIŠMAX s.r.o. o zníženie nájmu

19. Žiadosť Zenit AZ-5 o prenájom nehnuteľnosti – bývalé pohostinstvo u Moniky

20. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Eva Durajová na byt 953/2

21. Nájomná zmluva 884/4

22. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 

      2019/2020 ZŠ

23. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ Zákopčie za šk. rok

      2019/2020

24. Správa o výsledku kontroly HKO

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021

26. Rôzne, diskusia

27. Záver

 

                                                                                Ján Slaninák

Pozvánka na OZ 14.12.2020

   Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí. Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mat' ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19.

      Sála bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.

 

Prílohy

Pozvanka_OZ_14_12_2020.pdf

Pozvanka_OZ_14_12_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,6 kB
Dátum vloženia: 2. 12. 2020 8:16
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 12. 2020 7:50
Autor: Správce Webu

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:1172
TÝŽDEŇ:9122
CELKOM:1730451

Partneri