Obsah

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 19.2.2021

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieStarosta obce Zákopčie
V Zákopčí 15.02.2021
POZVÁNKA
na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.02.2021 (piatok) o 14:30 hod. v spoločenskej sále bývalej požiarnej zbrojnice v Zákopčí.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ

4. Schválenie podkladov k výstavbe bytového domu 15 b. j. zo ŠFRB

5. Žiadosť p. Silvie Hrčkovej o odkúpenie obecného pozemku parc. KN-C 449/7 a 449/8 a časť 

    pozemku na parc. 449/2 – predloženie GP

6. Žiadosť Anny Pikuliakovej o odkúpenie časti parc. KN-C 508/1 o výmere cca 140m2 –

    predloženie GP

7. Žiadosť p. J. Holešťáka, bytom Zákopčie U Holých 422, o odkúpenie parc. KN-E 11510/2

8. Rôzne, diskusia

9. Záver

                                                                                   Ján Slaninák

 

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí . Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mat' ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19. 

Sála bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.

Pozvánka na OZ 19.2.2021


Príloha

Vytvorené: 15. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:45
Autor: Správce Webu