Obsah

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieStarosta obce Zákopčie
V Zákopčí 02.12.2019
POZVÁNKA
na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019 (piatok) o 15,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí.

Program:

1.   Otvorenie zasadnutia

      Predkladá: Ján Slaninák

2.   Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

      Predkladá: Ján Slaninák

3.   Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ

      Predkladá: Ján Slaninák

4.   Rozpočtové opatrenie obce č.5/2019

      Predkladá: Anna Fongusová

5.   Rozpočtové opatrenie OVPS č.7/2019

      Predkladá: Danica Kolosová

6.   Návrh VZN Obce Zákopčie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

      stavebné odpady na území Obce Zákopčie č.2/2019

      Predkladá: Danica Kolosová

7.   Žiadosť o dofinancovanie režijných nákladov Školskej jedálne pri ZŠ Zákopčie na 

      kalendárny rok 2019 

      Predkladá: Mgr.Gabriela Plačková

8.   Žiadosť firmy MAIT s.r.o. o prerokovanie predĺženia nájomnej zmluvy v budove č.838

      Predkladá: Ján Slaninák

9.   Žiadosť pána Petra Klučku bytom Zákopčie Stred č.616 o odpredaj časti parcely KN-C

      508/21

      Predkladá: Ján Slaninnák

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

      Predkladá: Helena Machovčáková

11. Rôzne, diskusia

12. Záver

 

                                         Ján Slaninák

Pozvánka na OZ


Príloha

Vytvorené: 2. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2019 15:55
Autor: Správce Webu