Obsah

Život v obci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

Typ: ostatné
erbObec Zákopčie

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Zákopčie 957

(s nástupom od 10. 03. 2019)

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..

 

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) a § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.,

 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,

 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,

 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),

 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,

 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ Zákopčie 957 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,

 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),

 • referencie z predchádzajúcej praxe,

 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

 

3. Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,

 • overené kópie dokladov o vzdelaní,

 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,

 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),

 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,

 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,

 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte:

  • do 21. februára 2019 do 14.00 hod.

  • na adresu zriaďovateľa: Obec Zákopčie, OÚ 824, Zákopčie, 023 11

  • v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s  uvedením odosielateľa.

 • Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

 • Ďalšie informácie: Obec Zákopčie: 

                             tel.: 041/4344 139

                                       e-mail: obec@zakopcie.sk

 

Zákopčie, 28. 01. 2019

                                                                          Ján Slaninák, v. r.

                                                                              starosta obce

 

Výberové konanie


Príloha

Vytvorené: 31. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2019 14:17
Autor: Správce Webu