Obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Typ: ostatné
hasičský a záchranných zborOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 11.06.2021 od 06:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. b) c) a e) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiaru sa zároveň zakazuje:

 • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 • zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4b) a § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme  hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovú činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,

 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

         1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

         2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

         3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto precovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier,

 • označiť všetky ohniská a vstupy do lesov zákazom používania otvoreného ohňa a zakladať ohne.
   

                                                                                                  Riaditeľ

                                                                                     Okresného riaditeľstva

                                                                      Hasičského a záchranného zboru v Čadci

                                                                                   pplk. Ing. Stanislav Zdařil


Vytvorené: 11. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2021 09:05
Autor: Správce Webu