Obsah

Vyhlasenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Typ: ostatné
nebezpečenstvo vzniku požiaruOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto

od 12.06.2019 od 06:00 hod. - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. b) c) a e) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6 b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme  hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovú činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,

  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

         1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z    

             blízkosti objektov,

         2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

         3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic           

             pre hasičskú techniku,

  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto precovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
     

 

 

                                                                                   Riaditeľ

                                                                        Okresného riaditeľstva

                                                         Hasičského a záchranného zboru v Čadci

                                                                     pplk. Ing. Stanislav Zdařil

 

list - vyhlásenie


 

 


Príloha

Vytvorené: 11. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2019 11:16
Autor: Správce Webu