Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Oznam - hrobové miesta

Viacerí občania si ešte neboli zaevidovať hrobové miesta. Do konca roka 2008 bolo potrebné na OVPS Zákopčie uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s tým, že poplatok sa zaplatí na 10 rokov.

Hrobové miesta
Viacerí občania si ešte neboli zaevidovať hrobové miesta. Do konca roka 2008 bolo potrebné na OVPS Zákopčie uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s tým, že poplatok sa zaplatí na 10 rokov. V prípade, že ste si v uvedenom termíne neuzatvorili zmluvy a nezaplatili ste stanovený poplatok, bude plynúť 3-ročná výpovedná lehota odo dňa, odkedy nebolo nájomné za hrobové miesto zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o 3-ročné uloženie. Ak sa nikto neprihlási po uplynutí tejto lehoty, bude hrobové miesto zrušené.

 

Výška poplatkov: jednohrob – 15,00 eur, dvojhrob – 25,00 eur, trojhrob - 30,00 eur, detské hroby do 10 rokov – bez poplatku, urnový hrob - 8,00 eur, hrobka - 100,00 eur 

 

Pohreb
V prípade pohrebu je občan povinný nahlásiť to na obecnom úrade – matrike a taktiež u prevádzkovateľa pohrebiska - OVPS Zákopčie u pani Kolosovej, kôli evidencii hrobového miesta.

 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „zmluva"), uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a žiadateľom – nájomcom na dobu neurčitú. Zmluva musí mať písomnú formu.
Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k hrobovému miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky a ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa prevádzkovania pohrebiska.
3. Písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),
4. Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobky, rámu, základov, pomníka, náhrobného kameňa, náhrobnej dosky) je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri realizácii stavby je nájomca povinný sa riadiť podmienkami (rozmery, tvar stavby, použitý materiál, umelecko-architektonický vzhľad) stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska a je povinný dodržať všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Každý subjekt vykonávajúci kamenárske alebo iné stavebné práce na hrobových miestach je povinný vyčistiť okolie hrobového miesta, nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov, alebo inej údržbe hrobového miesta, musí odviezť z pohrebiska.
Nájomca realizuje stavbu na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz odpadu ako aj zhodnotenie odpadu podľa platnej legislatívy.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie majetku na pohrebisku.
6. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie (najmenej 0,3 m od hrobu, resp. základov, obruby pomníka) v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené a príslušenstvo hrobu musí byť osadené tak, aby neohrozovalo návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku nájomcami hrobových miest je zakázané.
7. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy a majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
8. Osoby, ktoré vykonávajú na pohrebisku práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné sa riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
9. Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať
s ľudskými ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.
10. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku ani umiestňovať lavičky, realizovať schody, rôzne zábrany a zábradlia bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
11. Pred každým pochovaním do hrobu s osadeným príslušenstvom hrobu je nájomca povinný toto príslušenstvo alebo jeho súčasti demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska, najmä v záujme bezpečnosti osôb pri výkope a ukladaní zosnulého do hrobu (alebo podľa dohody s prevádzkovateľom pohrebiska).
12. V prípade, ak bolo hrobové miesto po dodržaní zákonných podmienok zrušené a nájomca ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska neodstráni príslušenstvo hrobu alebo nájomca nie je známy, prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá toto príslušenstvo obci. Príslušenstvo hrobu sa potom považuje za opustenú vec. Prevádzkovateľ pohrebiska v takýchto prípadoch musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom príslušenstva hrobu.
13. Prevod nájmu k prenajatému hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
V prípade úmrtia nájomcu hrobového miesta, ak žiadna z osôb blízkych nájomcovi alebo iná osoba nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas plynutia tlecej doby bez nájomcu.

VZN - prevádzkový poriadok pohrebiska :  tu

Dátum vloženia: 6. 5. 2013 10:40
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 11. 2017 10:41
Autor:

Život v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Andrej, Ondrej, Andreas

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:423
TÝŽDEŇ:1712
CELKOM:1575147

Partneri