Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa Obec Zákopčie

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

Prevádzkovateľ: Obec Zákopčie

Stred 824

023 11 Zákopčie

IČO: 00314358

e-mail: obec@zakopcie.sk

tel.: 041/4344139

 

Zodpovedná osoba: Ing. Anna Magátová

tel. kontakt: 041/4344139

e-mail: anna.magatova@zakopcie.sk

 

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

 

 • Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však samo osebe neznamená, že doteraz spracúvané osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

 • Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame, zašleme vám potvrdenie s informáciami:

 1. za akým účelom ich spracúvame,

 2. o aké osobné údaje ide,

 3. či sú osobné údaje poskytované iným osobám,

 4. predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,

 5. či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť.

 • Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov, ak zistíte, že spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.

 

 • Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

 1. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;

 2. pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,

 3. pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,

 4. pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,

 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 6. osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

 2. na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,

 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo či neprimerane sťažilo,

 5. na uplatnenie právneho nároku, budete musieť tieto zásahy strpieť.

Pokiaľ vyhovieme vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to:

 1. v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť,

 2. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,

 3. pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,

 4. pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám na to dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.

Hneď ako zvážime, že sme oprávnení s vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme vás o tomto rozhodnutí informovať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.

Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

 • Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ:

 1. vykonávame spracúvanie vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.

Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.

 1. spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna, čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.

 2. sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom vás vždy budeme o výsledku informovať.

 

 

 

V Zákopčí, dňa 24. 05. 2018

 

Informačná povinnosť

 

Poskytovanie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:758
TÝŽDEŇ:2545
CELKOM:1585338

Partneri