Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Všeobecné informácie pre ohlasovne pobytu k zákonu č. 177/2018 Z. z.

Všeobecné informácie pre ohlasovne pobytu k zákonu č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

 

Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti byrokracii“), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. mája 2018.

 

Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a od 1. januára 2019 aj výpisy a odpisy z registra trestov.

 

Pri hlásení pobytu je občan povinný predložiť okrem iného aj výpis z listu vlastníctva, ktorý vypovedá najmä o vlastníctve budovy ako aj iných skutočnostiach potrebných pre hlásenie pobytu. V tejto súvislosti zákon proti byrokracii nepriamo novelizuje aj zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Uvedenou novelizáciou dochádza k modifikácii ustanovenia § 3 ods. 8 písm. c) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a to tak, že občan pre účely hlásenia pobytu už nebude predkladať ohlasovni pobytu výpis z listu vlastníctva v listinnej podobe ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje (predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti.

 

Zabezpečovanie výpisov sa bude vykonávať prostredníctvom používateľského portálu Over Si (www.oversi.gov.sk). Prideľovanie prístupových práv bude zabezpečovať výlučne Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tento portál by mal byť dostupný od 27. augusta 2018.

 

Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní. Údaje uvedené vo výpise z listu vlastníctva musia byť aktuálne a platné.

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Edmund, Edmunda, Elza

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:13
DNES:136
TÝŽDEŇ:2678
CELKOM:1576113

Partneri