Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

INFORMÁCIA PRE VOLIČA:

-Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

-Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci Zákopčie trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

-Prekážkou vo výkone volebného práva je:
  -zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
  -výkon trestu odňatia slobody,
  -pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

- Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

- Za starostu obce môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Ďalšie informácie...
 

Obec Zákopčie oznamuje

Obec Zákopčie

 

                                                OZNÁMENIE

         o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

                      pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

                          konaných dňa 15. novembra 2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 5. 9. 2014 č. 33/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí pre volebné obdobie 2014 – 2018 bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

V Zákopčí 8. 9. 2014

 

                                                                       Ing. František Hažík, v. r.
                                                                                starosta obce

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - VÝZVA

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/707 17 30, 707 17 31.

 

Mapový portál obce Zákopčie

geosenseVážení spoluobčania, obec Zákopčie zakúpila mapový portál od spoločnosti GEOSENSE SK s.r.o. Mapový portál je výkonná webová aplikácia pre zobrazovanie všetkých dostupných mapových podkladov, katastrálnej mapy, inžinierskych sietí, cintorínov, pasportov a evidencií majetku, bodov záujmu a pod., pomocou aplikácie je možné pracovať s údajmi z katastra nehnuteľností, zisťovať údaje o vlastníkoch, budovách a jednotkách, s možnosťou zostavovania špeciálnych úloh. Toto riešenie umožňuje obci i vlastnú tvorbu a spracovanie pasportov a evidencií (verejné osvetlenie, budovy, obchody, komunikácie a pod.). Môže preto slúžiť nielen pre správu obce, ale i na verejnú prezentáciu navonok (www.zakopcie.sk). Stránka sa neustále aktualizuje. Obec má zatiaľ v mapovom portáli následovné vrstvy: Mapa katastra nehnuteľností, Mapa parcelných čísiel, Mapa druhov pozemkov, Mapa vlastníctva pozemkov obce, Mapa podielov vlastníkov pri jednotlivých pozemkov (počet vlastníkov pozemkov), Občianska vybavenosť a záujmové objekty (úrad, školy, obchody, pohostinstvá, ubytovacie zariadenia, zdravotnícke stredisko, kostol, kaplnky, autobusové zastávy, kontajneri na odpad, obecné budovy, cintorín, domov dôchodcov. Ku všetkým objektom je možné priradiť okrem základných informácií aj fotografie, priame odkazy na konkrétne webové stránky, kontakty, otváracie hodiny a pod. Takto získame na jednom mieste súbor kompletných informácií o obci.
Odkaz na stránku Geosense: www.geosense.sk/geoportal/zakopcie/
 

Prenájom priestorov reštaurácie

Obec Zákopčie ponúka na prenájom priestory reštaurácie u Fľašíka.

Priestory je možné si prenajať aj na iné účely.

Svoje žiadosti môžete zasielať na Obecný úrad v Zákopčí.

kontakt: 041/ 43 44 139

 

OZNAM pre občanov

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a  poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu pre rok 2014 sa vyberá na Obecnom úrade v Zákopčí v stránkové dni – v pondelok, stredu a piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.
 


Stránka 1 z 5

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!