Obchodná verejná súťaž

                                                      Obec Zákopčie

 

                                                       v y h l a s u j e

podľa ust. § 9a ods. 9 v spojení s ust. § 9a ods. 1 písm. a) , ods. 2, 3 a  5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

                                             Obchodnú verejnú súťaž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Zákopčie / resp. podávanie najvyššieho návrhu ceny za prenájom majetku obce:

 - Nehnuteľná vec: časť pozemkov C-KN 444/1, 451 a 446 v k.ú. Zákopčie zapísaných na LV č. 1122 vo vlastníctve obce Zákopčie za účelom výstavby štvorpodlažného bytového   domu o pôdoryse do 250 m2 s kompletnou technickou vybavenosťou (prípojka voda, kanál, plyn, elektrina, telekomunikácie, parkovisko, prístupová komunikácia). Bytový dom   bude obsahovať 11 b.j.
 - Umiestnenie bytového domu je zakreslené v zobrazenej situácií na podklade z katastrálnej mapy.

mapa


         

Ďalšie informácie...
 

Zápis detí do MŠ Zákopčie pre školský rok 2016/2017

Zápis detí pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v MŠ Zákopčie
od 9. mája do 20. mája 2016, v čase od 10:30 do 12:30 hod.

Do MŠ sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov

K zápisu je potrebné priniesť:
- vyplnenú žiadosť na prijatie do MŠ potvrdenú lekárom /záujemca si môže žiadosť spolu s lekárskym potvrdením stiahnuť na www.zakopcie.eu, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ/,
- žiadosť predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ spolu so svojim OP, kópiou preukazu poistenca, rodným listom dieťaťa,
- dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške pripojí vyjadrenie príslušného odborného lekára

Žiadosť - TU


 

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch, „ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:

 

POZOR – Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!
POZOR – Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
POZOR – Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov!
POZOR – Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
POZOR – Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
POZOR – Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!
POZOR – Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte!

 

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví či smrť.

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

                                                                                                                                                                              ĎAKUJEME.

 

Okresný úrad Čadca - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Informácie pre vodičov,
v  akej lehote má byť vykonaná kontrola (či už sa jedná o technickú kontrolu, alebo emisnú kontrolu) na vozidle resp. aká lehota je stanovená zákonom 725/2004 Z.z. pre vozidlo tej alebo inej triedy. Tieto informácie nájdete v prehľadnej tabuľke, ktorú vypracoval Okresný úrad v Čadci - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ktorá disponuje vypovedacou schopnosťou vrátane jednoduchej vizualizácie s popisom. Informácie o jednotlivých kategóriách je možné vyčítať z osvedčenia o evidencii vozidla ,,časť II" – zjednodušene povedané: ,,Veľký technický preukaz". Tabuľka - TU

 

Informácia pre záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Zaslanie prihlášky na vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017.

V akademickom roku 2016/2017 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 1/ Bezpečnosť a obrana štátu, 2/ Elektronické systémy, 3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy, 4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.
Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.
Termín podania prihlášky je do 29.2.2016 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.
Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je 9.júna 2016. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.
Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.
Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.
Predpokladaný počet uchádzačov: 800. Prijatých bude 90 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.
Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

Ďalšie informácie...
 

Výstavba nového 11-bytového nájomného domu

V obci Zákopčie, v časti Stred bude v máji 2016 dokončená výstavba nového bytového domu. Každý byt bude mať samostatné plynové kúrenie, kuchynskú linku, sociálne zariadenie a 3-izbové byty budú mať balkóny. Bytovka bude postavená za pomoci dotácie vo výške 227 780 eur z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 


Stránka 1 z 6

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!