Zber veľkoobjemového odpadu v obci

Dňa 28.4.2015 sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
( Chladničky, práčky, televízory, koberce ...)
Odpad treba nachystať na zberné miesta.
 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzývajú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.


Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckého centra v Čadci t.č. 041/707 17 30,707 17 31.

 

Zámer prenajať majetok

Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie

Zámer prenajať majetok

Schválenie zámeru: zámer schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Zákopčí č. 19/2015 zo dňa 27.3.2015.

Spôsob nájmu: Obec Zákopčie v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmet nájmu: Nebytový priestor v katastrálnom území Zákopčie.
-ľavý trakt budovy
- 884 vo výmere 170 m2 postavenej na parcele KN-C 444/4 vedenej na liste vlastníctva č. 1122 Obce Zákopčie
Prenajímateľ: Obec Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie
Nájomné: minimálne 1 euro za prenajímaný objekt za jeden rok
Účel nájmu: prevádzkovanie lekárne a lekárenských služieb
Doba nájmu: 20 rokov za podmienky dodržania účelu prenájmu
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: chýbajúce služby občanom v obci a chátrajúca časť prenajímanej budovy
Podmienka schválenia ponuky: rekonštrukcia, sprevádzkovanie a údržba prenajatého nebytového priestoru vrátane technickej vybavenosti na vlastné náklady nájomcu. V prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu bez zapríčinenia prenajímateľa nie je povinný prenajímateľ refundovať náklady spojené s rekonštrukciou nebytového priestoru.
Termín predloženia ponuky: do 30.4.2015 do 11:00 hodín.
Schválenie prenájmu: prenájom bude schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zákopčí, ktoré sa bude konať najneskôr 15.5.2015

 

Oznam zverejnený dňa 10.4.2015
Ing. František Hažík, starosta obce

 

UPOZORNENIE!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ďalšie informácie...
 

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

Od 10.3.2015 platí nový Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. TU
 

DVD Kysuckej vrchárskej heligónky

Občania si môžu na Obecnom úrade v Zákopčí zakúpiť DVD z vystúpenia Kysuckej vrchárskej heligónky, ktoré sa konalo 4.1.2015 v kultúrnom dome u Tarabov.

Cena DVD je 10 €.

 


Stránka 1 z 6

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!