Pozvánka na veľtrh pracovných príležitostí JobExpo 2014

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom hospodárstva SR už po štvrtý raz pre Vás pripravuje najväčší veľtrh pracovných príležitostí JobExpo 2014 spojený s XVI. ročníkom medzinárodnej burzy práce –European Job Days 2014 22. ročníkom celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014.
Veľtrh práce JobExpo 2014 sa uskutoční v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.
Ďalšie informácie...
 

OZNAM pre občanov

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a  poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu pre rok 2014 sa vyberá na Obecnom úrade v Zákopčí v stránkové dni – v pondelok, stredu a piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.
 

OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.


Fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  ďalej je občan povinný
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

 

                                                          Oddelenie požiarnej prevencie
                                                                Okresného riaditeľstva
                                                  Hasičského a záchranného zboru v Čadci

 

Oznam pre občanov napojených na verejnú kanalizáciu

Žiadame občanov obce Zákopčie napojených na verejnú splaškovú kanalizáciu, aby neodvádzali dažďovú, povrchovú a podzemnú vodu z odvodňovaných nehnuteľností do splaškovej kanalizácie prevádzkovanej firmou Sevak. Firma Sevak a.s. Žilina plánuje vykonávať kontrolu jednotlivých kanalizačných prípojok, pričom v prípade zistenia nepovoleného vpúšťania vôd do kanalizácie bude voči majiteľom nehnuteľností vyvodená zodpovednosť.
 

Mliečny expres v našej obci - ZMENA PREDAJA

_milchproduktePoľnohospodárske družstvo Agrofin so sídlom v Dolnom Hričove príde do našej obce predávať surové kravské mlieko a originálne balené slovenské mliečne výrobky ako napríklad: gazdovské maslo, bryndzu, oštiepky, parenice údené alebo neúdené, gaderské jogurty, gaderský tvaroh, zákvas, smotany, ovčí syr, parený syr nite, tvrdé syry a podobne. Mlieko si môžete nabrať aj do vlastných nádob. Mliečny expres bude do našej obce chodiť pravidelne každý piatok v čase od 14.15 do 14.35 hod., v miestnej časti u Fľašíka a od 14.40 do 15.05 hod. u Tarabov. Presný čas sa bude vyhlasovať aj obecným rozhlasom. (V utorok sa nepredáva!)
 

OZNAM - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí

Od 1.2.2014 vchádza do platnosti novela zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon upravuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť oprávnenej osoby.
Zmenou zákona § 14, ods. 2 : Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Zmena sa týka nezaopatrených detí , ktoré sú narodené od 1.2.2011,

to znamená detí, ktoré dovŕšia tri roky veku po 1.2.2014.

V prílohe listu je tlačivo potvrdenia, ktoré oprávnená osoba vyplní podľa pretlače, nie je nutné tlačivo potvrdzovať poskytovateľom starostlivosti /materská škola, fyzická osoba na základe živnosti/.
Oznámenie je potrebné doručiť do 8 dní od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , odbor sociálnych vecí , A.Hlinku 8, 022 01 Čadca.

TLAČIVO POTVRDENIA

 


Stránka 1 z 4

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!