Nové knihy v knižnici

Obecná knižnica v Zákopčí ponúka čitateľom, najmä deťom a mládeži, jednu z možností využitia voľného času tým, že si prídu zapožičať knihy. Z pridelenej dotácie Ministerstva kultúry SR sme zakúpili nové knihy pre deti a mládež, ako sú romány pre dievčatá, dobrodružná literatúra, príbehy zo života detí, rozprávky a náučná literatúra.
knihy1         citatel
 

PONUKA PRÁCE

Hľadáme spoľahlivých ľudí s vážnym záujmom o prácu na pozíciu:

 

                          Skladník

 

MIESTO VÝKONU PRÁCE :  Ilava

POPIS PRACOVNÉHO MIESTA :
vykonávanie prác na VZV, vyskladňovanie potravinárskeho tovaru, zaskladnenie a vyskladnenie paliet,
práca iba v nočných 12 hod. zmenách

POŽADUJEME:
oprávnenie na vedenie VZV, možnosť obnovenia platnosti
spoľahlivosť

PONÚKAME :
motivačná mzda v čistom po zaučení od 3 do 5 EUR/h. podľa množstva vyskladnených a naskladnených kusov
ubytovanie

Bližšie informácie môžete získať na:

Kontakt:

Tel. číslo : 0911 875 667

Životopisy zasielajte na mailovú stránku Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Nezaplatené hroby

                          OZNAM

 

Občania, ktorí ešte nezaplatili nájomné za hrobové miesta, nech tak urobia do 31.10.2015. V zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve dňa 31.10.2015 uplynie trojročná lehota na zaplatenie nájomného za hrobové miesto.
Po tomto termíne bude hrobové miesto zrušené a považované za opustenú vec.

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzývajú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.


Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckého centra v Čadci t.č. 041/707 17 30,707 17 31.

 

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

Od 10.3.2015 platí nový Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. TU
 

Zmena - Daň z pozemkov

Obecným zastupiteľstvom v Zákopčí bol dňa 7.11.2014 uznesením č. 54/2014 schválený Dodatok č. 1 k VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľností na území Obce Zákopčie.

 

Časť II. Daň z pozemkov sa znenie § 4 písm. e) nahrádza nasledovným znením: „9,00 eur/m² – stavebné pozemky" s účinnosťou od 1.1.2015.

 

Príklad výpočtu sadzby dane za stavebný pozemok:
100 m² x 9,00 € = 900 € x 0,30 % = 2,70 €


VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti - TU

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 - TU
 


Stránka 1 z 7

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!