Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzývajú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.


Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckého centra v Čadci t.č. 041/707 17 30,707 17 31.

 

UPOZORNENIE!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ďalšie informácie...
 

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

Od 10.3.2015 platí nový Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. TU
 

DVD Kysuckej vrchárskej heligónky

Občania si môžu na Obecnom úrade v Zákopčí zakúpiť DVD z vystúpenia Kysuckej vrchárskej heligónky, ktoré sa konalo 4.1.2015 v kultúrnom dome u Tarabov.

Cena DVD je 10 €.

 

Zmena - Daň z pozemkov

Obecným zastupiteľstvom v Zákopčí bol dňa 7.11.2014 uznesením č. 54/2014 schválený Dodatok č. 1 k VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľností na území Obce Zákopčie.

 

Časť II. Daň z pozemkov sa znenie § 4 písm. e) nahrádza nasledovným znením: „9,00 eur/m² – stavebné pozemky" s účinnosťou od 1.1.2015.

 

Príklad výpočtu sadzby dane za stavebný pozemok:
100 m² x 9,00 € = 900 € x 0,30 % = 2,70 €


VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti - TU

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 - TU
 

Oplotenie na cintoríne

Začiatkom októbra sa dokončili práce na projekte: „Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí. Účelom je oddeliť priestor s hrobovými miestami od miestnej komunikácie a zamedziť tak nežiadúcemu vstupu bez vedomia správcu cintorína, ktorým je obec Zákopčie. Osoby, ktoré vykonávajú na pohrebisku práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska podľa VZN Obce Zákopčie č. 1/2013 o Prevádzkom poriadku pohrebiska
 


Stránka 1 z 6

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!