Výsledky volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce

V sobotu 15.11. mali občania možnosť zvoliť si svojho starostu či poslancov na ďalšie štvorročné obdobie. Zákopčania dali opäť najväčšiu dôveru Ing. Františkovi Hažíkovi, ktorému sa tak podarilo obhájiť post starostu Zákopčia.


Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Zákopčie konaných dňa 15.11.2014. 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov   1 440

Počet zúčastnených voličov    675

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva    647

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce    668


Za starostu obce bol zvolený s počtom platných hlasov:

1. Ing. František Hažík, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana    571


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Ing. František Hažík, SMER - SD, SNS            571

2. Jana Jandzíková, SaS                                    32

3. Ing. Anton Magát, nezávislý kandidát             24

4. Mgr. Jozef Vilček, nezávislý kandidát              41


Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení s počtom platných hlasov:

1. Milan Hlasica, SNS                         278

2. Milan Franek, nezávislý kandidát    271

3. JUDr. Marta Franeková, SMER        259

4. Vladimír Kupka, SMER                    219

5. JUDr. Jaroslav Roman, SMER          213

6. Vladimír Tischler, SMER                 207

7. Ján Plaček, SMER                           206

8. František Klučka, SMER                  193

9. Michal Plaček, KDH                        189


Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Jozef Rovňaník, SMER - SD              173

2. Eduard Franek, SNS                         144

3. Jana Jandzíková, SaS                       141

4. Ing. Mgr. Mária Ščuriková, KDH        136

5. Jozef Franek, nezávislý kandidát      130

6. Zuzana Mitrengová, SMER - SD         128

7. Jaroslav Delinčák, SNS                     127

8. Mgr. Veronika Stričková, nezávislá kandidátka    103

9. Katarína Greňová, NaS-ns                 54

 

Oplotenie na cintoríne

Začiatkom októbra sa dokončili práce na projekte: „Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí. Účelom je oddeliť priestor s hrobovými miestami od miestnej komunikácie a zamedziť tak nežiadúcemu vstupu bez vedomia správcu cintorína, ktorým je obec Zákopčie. Osoby, ktoré vykonávajú na pohrebisku práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska podľa VZN Obce Zákopčie č. 1/2013 o Prevádzkom poriadku pohrebiska
 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - VÝZVA

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/707 17 30, 707 17 31.

 

Mapový portál obce Zákopčie

geosenseVážení spoluobčania, obec Zákopčie zakúpila mapový portál od spoločnosti GEOSENSE SK s.r.o. Mapový portál je výkonná webová aplikácia pre zobrazovanie všetkých dostupných mapových podkladov, katastrálnej mapy, inžinierskych sietí, cintorínov, pasportov a evidencií majetku, bodov záujmu a pod., pomocou aplikácie je možné pracovať s údajmi z katastra nehnuteľností, zisťovať údaje o vlastníkoch, budovách a jednotkách, s možnosťou zostavovania špeciálnych úloh. Toto riešenie umožňuje obci i vlastnú tvorbu a spracovanie pasportov a evidencií (verejné osvetlenie, budovy, obchody, komunikácie a pod.). Môže preto slúžiť nielen pre správu obce, ale i na verejnú prezentáciu navonok (www.zakopcie.sk). Stránka sa neustále aktualizuje. Obec má zatiaľ v mapovom portáli následovné vrstvy: Mapa katastra nehnuteľností, Mapa parcelných čísiel, Mapa druhov pozemkov, Mapa vlastníctva pozemkov obce, Mapa podielov vlastníkov pri jednotlivých pozemkov (počet vlastníkov pozemkov), Občianska vybavenosť a záujmové objekty (úrad, školy, obchody, pohostinstvá, ubytovacie zariadenia, zdravotnícke stredisko, kostol, kaplnky, autobusové zastávy, kontajneri na odpad, obecné budovy, cintorín, domov dôchodcov. Ku všetkým objektom je možné priradiť okrem základných informácií aj fotografie, priame odkazy na konkrétne webové stránky, kontakty, otváracie hodiny a pod. Takto získame na jednom mieste súbor kompletných informácií o obci.
Odkaz na stránku Geosense: www.geosense.sk/geoportal/zakopcie/
 

Mliečny expres v našej obci - ZMENA PREDAJA

_milchproduktePoľnohospodárske družstvo Agrofin so sídlom v Dolnom Hričove príde do našej obce predávať surové kravské mlieko a originálne balené slovenské mliečne výrobky ako napríklad: gazdovské maslo, bryndzu, oštiepky, parenice údené alebo neúdené, gaderské jogurty, gaderský tvaroh, zákvas, smotany, ovčí syr, parený syr nite, tvrdé syry a podobne. Mlieko si môžete nabrať aj do vlastných nádob. Mliečny expres bude do našej obce chodiť pravidelne každý piatok v čase od 14:00 do 14:15 hod., v miestnej časti u Fľašíka a od 14:20 do 14:50 hod. u Tarabov. Presný čas sa bude vyhlasovať aj obecným rozhlasom. 
 

OZNAM pre občanov

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a  poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu pre rok 2014 sa vyberá na Obecnom úrade v Zákopčí v stránkové dni – v pondelok, stredu a piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.
 


Stránka 1 z 5

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!