Verejná súťaž - predaj pozemku

Obec Zákopčie
Obecný úrad, Stred 824, Zákopčie
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí číslo 39/2014 zo dňa 26.9.2014.
___________________________________________________________________________
1. Predávajúci - vyhlasovateľ:
Obec Zákopčie
Sídlo organizácie : Obecný úrad Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie
v zastúpení: Ing. František Hažík
IČO: 00314358
Telefón : 0911270159, 0414344121

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predaj pozemku C-KN 508/96 – ostatné plochy o výmere 176 m2 v k.ú. Zákopčie vedený na LV č. 1122 Obce Zákopčie.

 

3. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:
Najvyššia ponúkaná kúpna cena v eurách za 1 m2. Pozemok bude odpredaný záujemcovi s ponúkanou najvyššou cenou.

Ďalšie informácie...
 

Oplotenie na cintoríne

Začiatkom októbra sa dokončili práce na projekte: „Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí. Účelom je oddeliť priestor s hrobovými miestami od miestnej komunikácie a zamedziť tak nežiadúcemu vstupu bez vedomia správcu cintorína, ktorým je obec Zákopčie. Osoby, ktoré vykonávajú na pohrebisku práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska podľa VZN Obce Zákopčie č. 1/2013 o Prevádzkom poriadku pohrebiska
 

Vyhlásenie kandidatúry

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Zákopčí
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Zákopčí podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Por. Meno, priezvisko,Vek,Povolanie,Trvalý pobyt,Politická strana
č.     akademický titul

1. František Hažík, Ing.,51 r.,stavebný inžinier,Zákopčie č. 65,SMER- sociálna demokracia, Slovenská národná strana

2. Jana Jandzíková,52 r.,ekonómka,Zákopčie č. 887,Sloboda a Solidarita

3. Anton Magát, Ing.,57 r.,stavebný dozor,Zákopčie č. 64,nezávislý kandidát

4. Jozef Vilček, Mgr.,64 r.,dôchodca,Zákopčie č. 835,nezávislý kandidát

Ďalšie informácie...
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

INFORMÁCIA PRE VOLIČA:

-Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

-Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci Zákopčie trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

-Prekážkou vo výkone volebného práva je:
  -zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
  -výkon trestu odňatia slobody,
  -pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

- Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

- Za starostu obce môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Ďalšie informácie...
 

Obec Zákopčie oznamuje

Obec Zákopčie

 

                                                OZNÁMENIE

         o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

                      pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

                          konaných dňa 15. novembra 2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 5. 9. 2014 č. 33/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí pre volebné obdobie 2014 – 2018 bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

V Zákopčí 8. 9. 2014

 

                                                                       Ing. František Hažík, v. r.
                                                                                starosta obce

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - VÝZVA

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/707 17 30, 707 17 31.

 


Stránka 1 z 6

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!