Podmienky voľby hlavného kontrolóra Obce Zákopčie

Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí v zmysle § 18a, ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Obce Zákopčie :

 

Voľba hlavného kontrolóra Obce Zákopčie sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27. 3. 2015 o 14.00 hod. v budove Obecného úradu
v Zákopčí.

Ďalšie informácie...
 

DVD Kysuckej vrchárskej heligónky

Občania si môžu na Obecnom úrade v Zákopčí zakúpiť DVD z vystúpenia Kysuckej vrchárskej heligónky, ktoré sa konalo 4.1.2015 v kultúrnom dome u Tarabov.

Cena DVD je 10 €.

 

Zmena - Daň z pozemkov

Obecným zastupiteľstvom v Zákopčí bol dňa 7.11.2014 uznesením č. 54/2014 schválený Dodatok č. 1 k VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľností na území Obce Zákopčie.

 

Časť II. Daň z pozemkov sa znenie § 4 písm. e) nahrádza nasledovným znením: „9,00 eur/m² – stavebné pozemky" s účinnosťou od 1.1.2015.

 

Príklad výpočtu sadzby dane za stavebný pozemok:
100 m² x 9,00 € = 900 € x 0,30 % = 2,70 €


VZN Obce Zákopčie č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti - TU

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 - TU
 

Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční:
v Materskej škole v Zákopčí, od 23. februára do 06. marca 2015,
v čase od 10:30 do 12:30 hod.

Do MŠ sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov.

K zápisu je potrebné priniesť:
- vyplnenú žiadosť na prijatie do MŠ potvrdenú lekárom /záujemca si môže žiadosť spolu s lekárskym potvrdením stiahnuť na www.zakopcie.eu, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ/ ,
- žiadosť predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ spolu so svojim OP, kópiou preukazu poistenca, rodným listom dieťaťa,
- dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške pripojí vyjadrenie príslušného odborného lekára.

ŽIADOSŤ NA PRIJATIE

 

Oplotenie na cintoríne

Začiatkom októbra sa dokončili práce na projekte: „Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí. Účelom je oddeliť priestor s hrobovými miestami od miestnej komunikácie a zamedziť tak nežiadúcemu vstupu bez vedomia správcu cintorína, ktorým je obec Zákopčie. Osoby, ktoré vykonávajú na pohrebisku práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska podľa VZN Obce Zákopčie č. 1/2013 o Prevádzkom poriadku pohrebiska
 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - VÝZVA

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/707 17 30, 707 17 31.

 


Stránka 1 z 6

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!