Obec Zákopčie ponúka na prenájom voľný byt

Obec Zákopčie ponúka na prenájom 3-izbový nájomný byt. Byt sa nachádza v časti Stred 884 pri materskej škôlke, s rozlohou 64,50 m2 a mesačným nájomným 116,10 €. V cene nájomného nie sú zahrnuté poplatky za elektrinu, plyn, vodu, vývoz TKO a iné. Byt bude voľný od 1. 9. 2014. Bližšie informácie na Obecnom úrade v Zákopčí, u pani Haluškovej 041/4344139, 0911 377 576.
 

Mapový portál obce Zákopčie

geosenseVážení spoluobčania, obec Zákopčie zakúpila mapový portál od spoločnosti GEOSENSE SK s.r.o. Mapový portál je výkonná webová aplikácia pre zobrazovanie všetkých dostupných mapových podkladov, katastrálnej mapy, inžinierskych sietí, cintorínov, pasportov a evidencií majetku, bodov záujmu a pod., pomocou aplikácie je možné pracovať s údajmi z katastra nehnuteľností, zisťovať údaje o vlastníkoch, budovách a jednotkách, s možnosťou zostavovania špeciálnych úloh. Toto riešenie umožňuje obci i vlastnú tvorbu a spracovanie pasportov a evidencií (verejné osvetlenie, budovy, obchody, komunikácie a pod.). Môže preto slúžiť nielen pre správu obce, ale i na verejnú prezentáciu navonok (www.zakopcie.sk). Stránka sa neustále aktualizuje. Obec má zatiaľ v mapovom portáli následovné vrstvy: Mapa katastra nehnuteľností, Mapa parcelných čísiel, Mapa druhov pozemkov, Mapa vlastníctva pozemkov obce, Mapa podielov vlastníkov pri jednotlivých pozemkov (počet vlastníkov pozemkov), Občianska vybavenosť a záujmové objekty (úrad, školy, obchody, pohostinstvá, ubytovacie zariadenia, zdravotnícke stredisko, kostol, kaplnky, autobusové zastávy, kontajneri na odpad, obecné budovy, cintorín, domov dôchodcov. Ku všetkým objektom je možné priradiť okrem základných informácií aj fotografie, priame odkazy na konkrétne webové stránky, kontakty, otváracie hodiny a pod. Takto získame na jednom mieste súbor kompletných informácií o obci.
Odkaz na stránku Geosense: www.geosense.sk/geoportal/zakopcie/
 

Prenájom priestorov reštaurácie

Obec Zákopčie ponúka na prenájom priestory reštaurácie u Fľašíka.

Priestory je možné si prenajať aj na iné účely.

Svoje žiadosti môžete zasielať na Obecný úrad v Zákopčí.

kontakt: 041/ 43 44 139

 

OZNAM pre občanov

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a  poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu pre rok 2014 sa vyberá na Obecnom úrade v Zákopčí v stránkové dni – v pondelok, stredu a piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.
 

OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.


Fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  ďalej je občan povinný
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

 

                                                          Oddelenie požiarnej prevencie
                                                                Okresného riaditeľstva
                                                  Hasičského a záchranného zboru v Čadci

 

Oznam pre občanov napojených na verejnú kanalizáciu

Žiadame občanov obce Zákopčie napojených na verejnú splaškovú kanalizáciu, aby neodvádzali dažďovú, povrchovú a podzemnú vodu z odvodňovaných nehnuteľností do splaškovej kanalizácie prevádzkovanej firmou Sevak. Firma Sevak a.s. Žilina plánuje vykonávať kontrolu jednotlivých kanalizačných prípojok, pričom v prípade zistenia nepovoleného vpúšťania vôd do kanalizácie bude voči majiteľom nehnuteľností vyvodená zodpovednosť.
 


Stránka 1 z 5

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!