Oznam pre čitateľov

V dňoch 28.8.2015 a 31.8.2015 bude Obecná knižnica v Zákopčí

zatvorená, z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Obec Zákopčie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 1.7.2015 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa : 1.7.2015

 

                                                                      podpis a pečiatka
                                                                      povereného zamestnanca obce

 

Obec Zákopčie

                                                 v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce :
nehnuteľná vec: pozemok , nachádzajúci sa na území obce Zákopčie, zapísaný na LV č. 1122 kat. územia Zákopčie ako parc. č. 1120/2 o výmere 54 m2,
popis nehnuteľností : pozemok v lokalite Zákopčie u Kľukov nachádzajúci sa medzi cestou III/487025 a potokom. Pozemok neposkytuje trvalý úžitok, dá sa použiť na malú záhradku alebo skladovaciu plochu.

Ďalšie informácie...
 

Nezaplatené hroby

                          OZNAM

 

Občania, ktorí ešte nezaplatili nájomné za hrobové miesta, nech tak urobia do 31.10.2015. V zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve dňa 31.10.2015 uplynie trojročná lehota na zaplatenie nájomného za hrobové miesto.
Po tomto termíne bude hrobové miesto zrušené a považované za opustenú vec.

   

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzývajú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.


Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckého centra v Čadci t.č. 041/707 17 30,707 17 31.

 

UPOZORNENIE!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 8

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!