Obec Zákopčie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 1.7.2015 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa : 1.7.2015

 

                                                                      podpis a pečiatka
                                                                      povereného zamestnanca obce

 

Obec Zákopčie

                                                 v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce :
nehnuteľná vec: pozemok , nachádzajúci sa na území obce Zákopčie, zapísaný na LV č. 1122 kat. územia Zákopčie ako parc. č. 1120/2 o výmere 54 m2,
popis nehnuteľností : pozemok v lokalite Zákopčie u Kľukov nachádzajúci sa medzi cestou III/487025 a potokom. Pozemok neposkytuje trvalý úžitok, dá sa použiť na malú záhradku alebo skladovaciu plochu.

Ďalšie informácie...
 

Oznámení o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika oznamuje, že v termíne

 

27.7.2015 7:30 - 18:30 hod.
28.7.2015 7:30 - 18:30 hod.
29.7.2015 7:30 - 18:30 hod.
30.7.2015 7:30 - 18:30 hod.

 

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené dole.

Vyrozumenie1

Vyrozumenie2

Vyrozumenie3

Vyrozumenie4

Vyrozumenie5

 

Očkovanie psov

O z n á m e n i e
Obecný úrad v Zákopčí Vám oznamuje, že očkovanie psov proti besnote vykoná MVDr. Hadraba, súkromný veterinárny lekár

 

        dňa 23. júla 2015 , t. j. štvrtok

        od  8:00 - u Holých
              8:30 - u Kordišov
              8:45 - pri kostole
              9:15 - u Fľašíka
              9:45 - u Hrošov
            10:15 - u Tarabov
            10:45 - u Rulcov
            11:15 - u Kľukov
            11:30 - u Baľaľov
            12:00 - u Polievkov

Povinná vakcinácia proti besnote psa staršieho ako 3 mesiace je hradená chovateľom.

Poplatok vo výške 5 eur bude vyberaný na mieste očkovania MVDr. Hadrabom.

 

                                                                           Ing. František Hažík, v.r.
                                                                                   starosta obce

 

Nezaplatené hroby

                          OZNAM

 

Občania, ktorí ešte nezaplatili nájomné za hrobové miesta, nech tak urobia do 31.10.2015. V zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve dňa 31.10.2015 uplynie trojročná lehota na zaplatenie nájomného za hrobové miesto.
Po tomto termíne bude hrobové miesto zrušené a považované za opustenú vec.

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzývajú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.


Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckého centra v Čadci t.č. 041/707 17 30,707 17 31.

 

UPOZORNENIE!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 7

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!