Menu
Obec Zákopčie
obecZákopčie

Materská škola

Materská škola Zákopčie
Stred č. 888
023 11 Zákopčie

Tel.: 0910 271 159 

E-mail: mszakopcie@gmail.com     

 materská škola Zákopčie

Oznam:

POZOR ZMENA!!!  NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

Od 01.01.2023 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 12 eur treba uhrádzať bankovým prevodom na nové číslo účtu ČSOB, a.s., vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci /v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.     

IBAN: SK96 7500 0000 0040 3132 9667 

Zriaďovateľom MŠ je Obec Zákopčie.   

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

Celkový počet detí: 57

Počet tried s celodennou výchovou a vzdelávaním: 3

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Hlušková

Vedúca školskej jedálne: Stanislava Golisová

Útvar prevádzky: Vilma Novánska - upratovačka, školníčka

Hodnotenie kvality aktualizačného vzdelávania zo dňa 10.10.2022 (151.38 kB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v MŠ za škol. rok 2020/2021 (325.65 kB)


Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Trieda č. 1 /žabky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 23

Triedne učiteľky: Veronika Macášková 

                             Bc. Michaela Stanová

Pedagogická asistentka: Jana Michalinová

Trieda č. 2 /slniečka/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Triedne učiteľky:  Renáta Hajduková 

                               Mgr. Iveta Hlušková 

Trieda č. 3 /lienky/: trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním

Počet detí: 17

Triedne učiteľky: Aneta Kajsová

                             Mgr. Veronika Jurišová

Rada školy

Veronika Macášková - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Vilma Novánska - prevádzkový zamestnanec

Ing. Ivona Franeková - delegovaný zástupca obce

Zuzana Vahančíková - delegovaný zástupca obce

Mgr. Lucia Cabúková - zástupca za rodičov

Časový harmonogram podávania stravy v MŠ:

  • desiata: 8:30 - 9:15 hod.
  • obed: 11:30 - 12:30 hod.
  • olovrant: 14:30 - 15:00 hod.

 

Oznam o zápise detí do MŠ.

Riaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 nasledovne:

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 02. mája do 06. mája 2022.

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie.

Spôsob podávania žiadostí: osobne v čase od 10.30 – do 12.00 hod. v MŠ Zákopčie č. 888.

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka – predškoláci/;
  • ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania /ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť/.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy;

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;

/tlačivá je možné vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na: www.zakopcie.sk/;

  • kópiu preukazu poistenca dieťaťa;

  • kópiu rodného listu dieťaťa;

  • zákonný zástupca dieťaťa si so sebou prinesie občiansky preukaz.

Ak sa do materskej školy prihlasuje dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. 

Prerokované na pedagogickej rade, dňa: 28.03.2022

Prerokované so zriaďovateľom, dňa: 01.04.2022

V Zákopčí, 01.04.2022                                               

 Mgr. Iveta Hlušková

                                                                                                              riaditeľka MŠ

VIAC INFO

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN Obce Zákopčie č. 9/2009, dodatok č. 6, Uznesením č. 46/2018 povinný prispievať sumou 12 € mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, v hotovosti v MŠ alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK39 7500 0000 0040 2884 3710 správa pre prijímateľa: MS, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok platí/.


Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Hrou spoznávame svet".   

 

 prístavba škôlky Trieda - slniečka Trieda - žabky nové priestory MŠ Trieda - lienky

 nové priestory nové šatne rozšírené priestory v MŠ rozšírené priestory  nové WC

Obec

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Posledný vyhlásený oznam v obecnom rozhlase si môžete vypočuť na tel. čísle: 0911 844 206

Zasielanie oznamov formou SMS

mobil_sms

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.

Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.

Súhlas dotknutej osoby

Spoznajte

Kysuce

Aerovizuálna prehliadka

Sviatok

Meniny má Vanda, Romuald

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:15
DNES:473
TÝŽDEŇ:1615
CELKOM:1665878

Partneri