Otvorenie novej stálej expozície

Obec Zákopčie pri príležitosti 355. výročia založenia obce (1661 - 2016) otvorila stálu expozíciu ľudovej kultúry "Ako žili naši predkovia".

V expozícii sú umiestnené predmety, ktoré v minulosti slúžili občanom obce.


Nachádza sa v budove Obecnej knižnice v Zákopčí.

 

Otváracie hodiny:
pondelok od 8:30 - 16:30 hod.,
streda, piatok od 7:30 - 15:30 hod.

 

 

Šachový Holeštiakov memoriál

           Kysucká šachová škola, OR SNS Čadca, VZLET Čadca


                                  Vás pozývajú na 1. ročník

 

                                          ŠACHOVÝ

                               HOLEŠTIAKOV MEMORIÁL

 

                         žijeme ŠACHOM aj cez Vianoce

 

Kedy: 29.12.2016

Kde: Reštaurácia Bakchus


Pozvánka: TU

 

Oznámenie o začatí územného konania a  oznámenie ústneho pojednávania

                                                 OBEC ZÁKOPČIE, 023 11                                                

 

 č.j.: Výst-336/TS/2016                                                         Zákopčie, dňa 15.11.2016  

 

                                                                   Oznámenie                
                      o začatí územného konania a  oznámenie ústneho pojednávania


Dňa 22.6.2016 podal stavebník:                    Stredoslovenská energetikaDistribúcia, a.s.
                                                                      Pri Rajčianke 2927/8
                                                                      010 47 Žilina

 

v zastúpení EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, návrh na vydanie územného rozhodnutia v územnom konaní na stavbu

 

                    „ZÁKOPČIE – Petránky - Rekonštrukcia VN č. 232 odb. Petránky "


Stavba bude vedená po pozemkoch p. č.
KN-C 3244, 4837, 4229, 4230-2, 4249, 4250-2, 4254, 5608, 5610, 5611/1, 3, 5611/19,20,21,23, 25,26,27,29,30,31,32,41,42,43,44, 5616, 5618/2, 5629, 5643, 5646/1,3-12, 5648/3, 5674, 5675, 5679, 5694, 6136, 6143, 8328, 8329, 8334/2, 8341/1,2,3,9,10,11, 8343, 8353/1
KN-E 10163/431, 10217-10220, 10225-10232, 10762, 10785-10787, 10789, 10791-10796, 10843-10847, 10857-10862, 10891, 10895, 10897, 10955-10957, 11035-6, 11038-11041, 11044-5, 11048, 11105-11111, 11117-11123, 11190, 11209-10, 11254-11257, 11270-1, 11273-11276, 11353-6, 11358-11363, 11382-4, 11898, 11951-11962, 11971, 11973-4, 11977-11982, 12003-4, 15047, 15111, 3370/184, 3370/188 k.ú. Zákopčie. Všetky pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce.

Ďalšie informácie...
 

Správa CHKO Kysuce

Štátna správa prírody Slovenskej republiky – Správa CHKO Kysuce navrhuje územie SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu území európskeho významu.


Informácie o základných údajoch o navrhovanom území:


1. Vymedzenia územia:
 -  názov navrhovaného územia Zákopčianske lúky
 -  navrhovaná výmera územia 145,298 ha, z toho v Zákopčí 96,1242 ha


2. Podrobnosti o ochrane:
-  odôvodnenie návrhu ochrany (biotopy, druhy európskeho významu):
Územie zahřňa hodnotné ukážky zachovalých biotopov pasienkov s psicou tuhou a podhorských kosných lúk a mezofilných pasienkov. Hodnotný je prioritný biotop európskeho     významu psicové porasty na viacerých miestach v hrebeňových a podhrebeňových polohách, miestami s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín (vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina, horček žltavý karpatský Gentianella lutescens ssp. Carpatica)


- súčasný stupeň ochrany:
Územie sa nachádza v 1. stupni ochrany.
- návrh stupňa ochrany:
Pre územie sa navrhuje 2. stupeň ochrany.

Ďalšie informácie...
 

Detský kútik v Obecnej knižnici v Zákopčí.

Vďaka úspešnému projektu s názvom „Knižnica – múdra a verná priateľka detí" získala obec Zákopčie finančné prostriedky na zakúpenie nábytku do detského kútika v obecnej knižnici pre najmenších čitateľov. Hravé, moderné vybavenie kútika je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie pre tematické podujatia určené najmenším návštevníkom.
Vybavenie detského kútika bolo zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia.

plagat_detsky_kutik

 

Prijímacie skúšky na akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

PRÍPRAVNÉ KURZY MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ZÁUJEMCOV O VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

 
     Uchádzači o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú možnosť využiť dve formy prípravy na prijímacie skúšky a to individuálnu formu kurzu alebo skupinovú formu kurzu, prípadne aj obidve.
 
INDIVIDUÁLNA FORMA KURZU MATEMATIKY
 
     Táto forma prípravy sa nám veľmi osvedčila už v minulých rokoch, kde z celkového počtu takto pripravovaných študentov bolo na prijímacích skúškach úspešných až 82 percent. V súčasnosti takáto forma prípravy už v Liptovskom Mikuláši  prebieha a to po týždňových turnusoch. Začína vždy v pondelok o 10.00 hodine a končí v piatok o 14.00 hodine. Najbližší kurz bude v termíne od 12. do 16. decembra 2016 a budeme ho následné opakovať aj v ďalších týždňoch. Prednosťou tejto formy prípravy je to, že si na daný týždeň pozveme do kurzu len malú skupinku z prihlásených študentov (najviac šesť), aby sme sa pri vysvetľovaní problémov mohli venovať každému z nich osobitne a pokračujeme vo výklade ďalej až potom, keď mame istotu, že všetci problém zvládli, aby po návrate domov boli schopní sa ďalej bez ďalšej pomoci individuálne pripravovať. Preto aj ukončenie vyučovacieho dňa nie je vo večerných hodinách  časovo limitované. Doporučujeme sa zúčastniť takejto formy prípravy predovšetkým študentom z negymnaziálnych stredných škôl, kde matematika je len okrajovým predmetom a tiež študentom, ktorí s matematikou nie sú najlepší priatelia a individuálny prístup pri vysvetľovaní im pomôže danú látku dostatočne pochopiť. Po skúsenostiach z minulých rokov  však evidujeme účasť aj veľa výborných študentov z gymnázií. Súčasťou individuálnej formy kurzu je aj to, že vo večerných hodinách po skončení matematiky  preberieme otázky zo psychodiagnostických testov, ktoré budú súčasťou výberového konania. Záujemcovia o túto formu kurzu sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle 0905622170, kde im budú zároveň poskytnuté ďalšie a upresňujúce informácie.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 8

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!