Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 20.4.2021

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieStarosta obce Zákopčie
V Zákopčí 16.4.2021
Pozvánka na OZ, ktoré sa uskutoční 20.4.2021 o 16:00 hod.

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2021 (utorok) o 16,00 hod. v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia

Predkladá: Ján Slaninák

  1. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

Predkladá: Ján Slaninák

  1. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ 

Predkladá: Ján Slaninák

  1. Žiadosť ZŠ Zákopčie o vydanie stanoviska k realizácii drobnej stavby – rekonštrukcia oplotenia – 2. etapa

Predkladá:

  1. Stanovisko SPF k námietke voči navrhovanej cene vo veci prevodu parc. KN-C 2814/3, 463/2

Predkladá: Ján Slaninák

  1. Voľba prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2022 – 2025 – Okresný súd Čadca

Predkladá: Ján Slaninák

  1. Schválenie podkladov k výstavbe nového bytového domu a podaniu žiadosti na ŠFRB

Predkladá: Ján Slaninák

  1. Správa o výsledku kontroly HKO

Predkladá:

  1. Rôzne, diskusia

  2. Záver

 

                                                                                  Ján Slaninák

 

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí . Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mat' ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19. 

Sála bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.

Pozvánka na OZ 20.4.2021

 

 


Príloha

Vytvorené: 16. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2021 12:50
Autor: Správce Webu