Obsah

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - zaslanie záverečného stanoviska

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieOkresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.
Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť, kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

                                    

                                                    Ing. arch. Pavel Kropitz

                                                           vedúci odboru

Sprievodný list


Príloha

Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 08:05
Autor: Správce Webu