Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zákopčie

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieObecné zastupiteľstvo obce Zákopčie uznesením č. 95/2020 zo dňa 14. decembra 2020 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Zákopčie a určenie požiadaviek a náležitosti prihlášky.
Obecné zastupiteľstvo obce Zákopčie
B/ Vyhlasuje
1.V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Zákopčie na 12.03.2021 v zasadačke OcÚ.

C/ Určuje

 1. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Zákopčie:
 1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej oblasti
 3. znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 4. znalosť práce na PC
 5. občianska a morálna bezúhonnosť
 6. pracovný úväzok 0,20
 1. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Zákopčie:
 • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do  26. februára 2021 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu:

 

Obec Zákopčie                      

                                                                                                    Ján Slaninák

                                                                                                   starosta obce        

 

Zverejnené: 02.02.2021         

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zákopčie                   


Príloha

Vytvorené: 2. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2021 14:38
Autor: Správce Webu