Zrušené hrobové miesta

V zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. uplynula dňa 31.10.2015 3-ročná výpovedná lehota na zaplatenie prenájmu hrobových miest. 
Nezaplatené hrobové miesta, ktoré neboli k tomuto dňu zaplatené, sú zrušené a príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec.

Tel. č.: 041/43 44 139, 0911 315 606

 

Ako naložiť s použitými pneumatikami

          S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa jeho znenia, nemôžu byť pneumatiky umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.
Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Tento zber musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Distribútorom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. 

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neumiestňovali do veľkoobjemového odpadu, a aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Použité pneumatiky odovzdajte v najbližšom pneuservise bez ohľadu, kde ste pneumatiky zakúpili. Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.
 

Zverejnenie zámeru obce Zákopčie predať časť svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zákopčie  v zmysle § 9a  ods. 8  písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  v Zákopčí č. 48/2016 zo dňa  9.12.2016 zverejňuje zámer predať časť svojho  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom predaja je parcela  C-KN 641/6 – trvalé trávnaté porasty  o výmere 257 m2 vedená  na
 LV č. 1122 obce Zákopčie.


Žiadateľom o kúpu uvedenej parcely je Michal Striček a manž. Mgr. Veronika Stričková, obaja bytom Zákopčie Stred 959. 


Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku sú zabudované inžinierske siete, preto nemôže byť využitý ako stavebný pozemok. Pozemok bude slúžiť ako prístup k ďalším pozemkom.


Všetky náklady súvisiace s predajom predmetného pozemku bude znášať kupujúci.

 


Oznam zverejnený dňa 23.12.2016
                                                        Ing. František Hažík

                                                              starosta obce

 


 

Zákopecká hasičská 60-tka

V sobotu 2.7.2016 sa stretlo 47 detí nielen z Kysúc, ale i z Oravy, spod Tatier a z Kolárovic na súťaži Zákopecká hasičská 60 – tka, ktorú organizoval DHZ obce Zákopčie Tarabov. Táto súťaž sa konala prvý krát v obci Zákopčie a druhý krát na Kysuciach. Minulý rok sa konal kemp v Podvysokej, kde Kysučania získali prvý kontakt s touto disciplínou v hasičskom športe.

Slniečko svietilo. Trať bola upravená. Atmosféra perfektná. Guláš chutný. A toto všetko ovplyvnilo aj výsledky žiakov, z ktorých niektorí prekonali svoj osobný rekord (Marek Švajka: 12,16 s). Mnohé deti súťažili prvý krát a už sa tešia na ďalšie súťaže.

 

 

Výstavba nového 11-bytového nájomného domu

V obci Zákopčie, v časti Stred sa v máji 2016 dokončila výstavba nového bytového domu. Každý byt má samostatné plynové kúrenie, kuchynskú linku, sociálne zariadenie a 3-izbové byty majú balkóny. Bytovka bola postavená za pomoci dotácie vo výške 227 780 eur z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Ďalšie informácie...
 

Okresný úrad Čadca - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Informácie pre vodičov,
v  akej lehote má byť vykonaná kontrola (či už sa jedná o technickú kontrolu, alebo emisnú kontrolu) na vozidle resp. aká lehota je stanovená zákonom 725/2004 Z.z. pre vozidlo tej alebo inej triedy. Tieto informácie nájdete v prehľadnej tabuľke, ktorú vypracoval Okresný úrad v Čadci - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ktorá disponuje vypovedacou schopnosťou vrátane jednoduchej vizualizácie s popisom. Informácie o jednotlivých kategóriách je možné vyčítať z osvedčenia o evidencii vozidla ,,časť II" – zjednodušene povedané: ,,Veľký technický preukaz". Tabuľka - TU

 


Stránka 5 z 11

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!