Obsah

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015.

Typ: ostatné
erbOkresný úrad Žilina
Odbor výstavby a bytovej politiky
Oddelenie štátnej stavebnej správy
Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina


Žilina 26.3.2019

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015.

Okresný úrad Žilina odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť
 

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce Makovská dolina“
 

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné onformácie:

a) účel vyvlastnenia. Obmadzenie vlastníckeho práva pre zriadenie vecného bremena pre

    líniovú stavbu „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce Makovská 

    dolina“

b) údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960,

    010 57 Žilina, 36 672 297

c) katastrálne územie: Zákopčie

d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNE č. 14659/26
 

      Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabulo a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

 

 

                                                                    RNDr. Ivana Žureková

                                                                          vedúca odboru


Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania


Príloha

Vytvorené: 1. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2019 12:43
Autor: Správce Webu