Obsah

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 9.10.2020

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieStarosta obce Zákopčie
V Zákopčí 25.09.2020
POZVÁNKA

na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.10.2020 (piatok) o 13,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ 

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Odkúpenie pozemku CKN č.727/5 a CKN č.727/915– obecný úrad

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č.2/2020.

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Informácia o možnosti získania návratnej finančnej výpomoci 2020 z MFSR

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Žiadosť p.Silvie Hrčkovej o odkúpenie obecného pozemku parc. KN-C 449/7 a 449/8 a časť pozemku na parc. 449/2. Predkladá: Ján Slaninák

 2. Žiadosť K.R.D.Company s.r.o. o prenajatie nebytových priestorov v budove bývalej školskej jedálne u Tarabov.

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Žiadosť p.Pavla Kubačáka o odkúpenie obecného pozemku KN-C 2686. Predkladá: Ján Slaninák

 2. Žiadosť o súčinnosť pri rekonštrukcii prístupovej cesty.

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Žiadosť Mgr.Františka Lineta s manželkou o odkúpenie časti parcely KN-C 508/1 – predloženie GP

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Žiadosť Anny Pikuliakovej o odkúpenie časti parcely KN-C 508/1 o výmere cca 140m2

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Žiadosť Marty Hažíkovej o odkúpenie časti parcely KN-C 508/1 o výmere cca 90m2

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Žiadosť firmy Zenit AZ-5 o prenájom nehnuteľnosti bývalého pohostinstva u Moniky

Predkladá: Ján Slaninák

 1. Rôzne, diskusia

 2. Záver

 

                                                                                                   Ján Slaninák

                                                                                                   starosta obce

Pozvánka na OZ 9.10.2020


Príloha

Vytvorené: 25. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2020 08:58
Autor: Správce Webu