Obsah

Pozvánka na OZ - 14.12.2021

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieObecné zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 14. decembra 2021 (utorok) o 12:30 hod.

Starosta obce Zákopčie

                                                                                                                 V Zákopčí 06.12.2021

                                                               POZVÁNKA

na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2021 (utorok) o 12:30 hod. v spoločenskej sále bývalej požiarnej zbrojnice v Zákopčí.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ 

 4. Žiadosť o dotáciu pre TJ Slávia Zákopčie (futbalisti, stolní tenisti) a Jednoty dôchodcov Zákopčie

 5. Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 2/2021

 6. Návrh dodatku k VZN č.1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie

 7. Žiadosť o dotáciu na záujmové útvary ZŠ Zákopčie

 8. Návrh rozpočtu ZŠ Zákopčie

 9. Návrh rozpočtu OVPS

 10. Návrh rozpočtu obce Zákopčie a stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce Zákopčie na roky 2022 - 2024

 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2020/2021 ZŠ

 12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ Zákopčie za šk. rok 2020/2021

 13. Žiadosť p. Kapusniaka o odkúpenie podielov na parcele KN-E č.3948

 14. Žiadosť MIŠMAX s.r.o. o predĺženie nájmu časti pozemku za budovou č. 838 o výmere 80m2

 15. Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ

 16. Žiadosť Mäsiarstvo SK, s.r.o. o prenájom pivničných(skladových) priestorov v obecnej budove č.s.838

 17. Žiadosť o vyradenie knižničných jednotiek

 18. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky

 19. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022

 20. Rôzne, diskusia

 21. Záver

 

                                                                    Ján Slaninák

 

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v priestoroch obecnej budovy č.833 (sála požiarnej zbrojnice u Fľašíka) v Zákopčí . Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mat' ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19. 

Sála bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.

Pozvánka na OZ 14.12.2021


Príloha

Vytvorené: 7. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2021 15:03
Autor: Správce Webu