Obsah

VÝZVA na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Typ: ostatné
erb obce ZákopčiePodľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem:
„Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.“

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov a ukladaniu pokút zo strany OU Čadca, PLO1.

 

                                                                           RNDr. Jaroslav Knapec PhD.

                                                                                     vedúci odboru

 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Výzva - Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

 


Príloha

Vytvorené: 8. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2020 14:59
Autor: Správce Webu