Obsah

Život v obci

Výzva pre občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Typ: ostatné
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor
vyzýva občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem:

 

„Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný


a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych  

    vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením

    a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis

    neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita

    územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.“

 

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov

a ukladaniu pokút zo strany OU Čadca, PLO.

 

 

 

                                                                                         RNDr. Jaroslav Knapec, PhD.

                                                                                                     vedúci odboru


Vytvorené: 11. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 6. 2018 15:23
Autor: Správce Webu