Obsah

Výzva - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Typ: ostatné
logo ZákopčieOkresný úrad Čadca – pozemkový a lesný odbor
VYZÝVA
na dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Zákopčie na zabezpečenie základnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.“

 

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov a ukladaniu pokút zo strany OU Čadca, PLO.


 

                                                   RNDr. Jaroslav Knapec, PhD.

                                                              vedúci odboru

 

LIST - Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu


Príloha

Vytvorené: 3. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2019 13:43
Autor: Správce Webu