Obsah

Zámer odpredaja pozemkov a odpredaja časti obecného pozemku

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieZámer odpredaja pozemkov KN-C 449/7 a 449/8 a časti parcely 449/2 p. Silvii Hrčkovej, bytom Zákopčie Stred 927, v k. ú. Zákopčie, ktoré sú vedené na LV č. 1122, vo vlastníctve obce Zákopčie, spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ odôvodňujeme tým, že stavba umiestnená na pozemku je vo vlastníctve nadobúdateľa a bude svojím využitím tvoriť neoddeliteľný celok so stavbou.

Žiadateľ je povinný si na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán k dotknutým, parcelám KN-C 449/7, 449/8 a 449/2 a predložiť na schválenie obecného zastupiteľstva.

 

Zámer odpredaja časti obecného pozemku Anne Pikuliakovej, bytom Zákopčie Stred 950, parcela KN-C 508/1, v k. ú. Zákopčie, ktorá je vedená na LV č. 1122, vo vlastníctve obce Zákopčie, spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ odôvodňujeme tým, že pozemok bude slúžiť ako prístup k rodinnému domu p. Anny Pikuliakovej.

Žiadateľ je povinný si na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán k dotknutej parcele KN-C 508/1 a predložiť na schválenie obecného zastupiteľstva.


Vytvorené: 19. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2020 13:45
Autor: Správce Webu