Obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – bývalé pohostinstvo u Moniky

Typ: ostatné
erb obce ZákopčieObec Zákopčie v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve obce Zákopčie nachádzajúce sa v bývalom Pohostinstve u Moniky č. 838 vrátane terasy a skladových priestorov. Výmera priestorov na prenájom je 496 m² . Vo výmere nie je započítana plocha terasy.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť na Obecný úrad Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP – neotvárať“ najneskôr do 26.2.2021.

Ponuka musí obsahovať:

  • účel využitia nebytového priestoru,

  • výšku nájmu na m2 a rok,

  • požadovanú dobu nájmu,

  • identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u

    fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo u právnickej osoby a IČO, telef. kontakt,

    mail).

                                                                                                    Ján Slaninák

                                                                                                    starosta obce

 

V Zákopčí 13.1.2021


Vytvorené: 13. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 13:57
Autor: Správce Webu