Obsah

Oznam regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca

Typ: ostatné
Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
Adresa: Horná 2483, 022 01 ČADCA
Tel.:041/4333247 Fax:041/4322277 e-mail: rvscao@svssr.sk
č.j. 523/2011
V Čadci 2.11.2011.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
Adresa: Horná 2483, 022 01 ČADCA
Tel.:041/4333247 Fax:041/4322277 e-mail: rvscao@svssr.sk
č.j. 523/2011
V Čadci 2.11.2011.

 

Mestské a Obecné úrady

Vec: Váž. pán/i primátor/ka , starosta/ka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca sa na Vás obracia v súvislosti z účinnosťou od 1.11.2011 novely č.342/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 39/2007 Z.z. o  veterinárne starostlivosti znení neskorších predpisov a  o   zmene zákona NRSR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Chceme Vás upozorniť najmä na znenie § 22 odseky 8 a 9, ktoré cit.: „8) Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce. (9) Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap)."
Ďalej nakoľko aj Vaši spoluobčania sú chovateľmi hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní, majú povinnosť podľa § 37 ods. 2 písm. b) zabezpečiť identifikáciu a registráciu hore uvedených zvierat, pričom registráciu vykonajú u nás na RVPS Čadca, ul. Horná 2483, 022 01 Čadca, vedľa hlavnej pošty v Čadci, v prac. dňoch od 7:00-15:00 hod..
V súvislosti s chovom registrovaného a identifikovaného hovädzieho dobytka a ošípaných, chceme dopredu upozorniť na povinnosť chovateľa podľa § 37 ods.1 písm. a) ohlásiť u nás na RVPS Čadca, ul. Horná 2483, 022 01 Čadca, vedľa hlavnej pošty v Čadci, v prac. dňoch od 7:00-15:00 hod. zabíjanie na súkromnú vlastnú spotrebu, odvolávajúc sa na znenie § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: „(3) Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje
spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.". V zmysle § 23 ods. 1 písm. a) chovateľ môže zabíjať hovädzí dobytok a ošípané na súkromnú domácu spotrebu ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené na RVPS Čadca aspoň jeden pracovný deň vopred.
Vec, prosím nemôže byť braná na ľahkú váhu, pokiaľ chovateľ nenahlási zabíjanie hovädzieho dobytka na súkromnú domácu spotrebu RVPS Čadca aspoň jeden pracovný deň vopred, hrozí mu za tento priestupok pokuta od 400 do 1000 eur.

 

S pozdravom

MVDr. Jana Ščuryová
riaditeľ RVPS Čadca


Vytvorené: 4. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2017 10:49
Autor: