Obsah

Povoľovanie drobných stavieb

Typ: ostatné
S účinnosťou od 1. januára 2003 je stavebným úradom v katastrálnom území Zákopčie, Obec Zákopčie a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

S účinnosťou od 1. januára 2003 je stavebným úradom v katastrálnom území Zákopčie, Obec Zákopčie a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebného úradu.
Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách.
Na niektoré stavby sa nepožaduje stavebné povolenie, postačí ohlásenie stavebnému úradu. Ide o drobné stavby . Do kategórie drobných stavieb okrem iných patria :

- oplotenie pozemku ,

- prízemné stavby so zastavanou plochou do 25 m2 a výškou do 5 m (napr. altány, garáže, drevárne, letné kuchyne,   prístrešky, hospodárske budovy ,...)

- prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb

- podzemné stavby so zastavanou plochou do 25 m2 a hĺbkou 3 m (napr. žumpy, pivnice...)

Ako má postupovať stavebník , ktorý požaduje ohlásenie drobnej stavby ?
Na obecnom úrade si vyzdvihne tlačivo „ohlásenie drobnej stavby " .
K vypísanému tlačivu stavebník priloží :
- originál listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópiu z katastrálnej mapy, vydané Správou katastra Čadca
- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a jednoduchý technický opis stavby

- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

- v niektorých prípadoch rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy

- správny poplatok 16,50 €

Stavebník môže uskutočniť drobné stavby len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Občania porušujú stavebný zákon zvlášť pri drobných stavbách, keď bez súhlasu stavebného úradu tieto stavby realizujú. Obec sa o existencii týchto stavieb veľakrát dozvie až po prípadnej sťažnosti majiteľa susedného pozemku, ktorý má k takejto stavbe zásadné pripomienky .

V zmysle stavebného zákona je uskutočňovanie drobných stavieb, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia priestupok , s možnou pokutou až do výšky 330 € .


Vytvorené: 4. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2017 10:44
Autor: